Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/288

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


castell, venint al dit tractament, present lo dit mossen Bertran, alguns descarregaren contra lo dit rey En Pere y retinguerenlo com a pres; e lo dit rey Henrich sabent que era a ma sua lo dit rey En Pere y dins un hostal en quel troba, mes mans contra ell per occiurel. E lo dit rey En Pere feu continent de deffendres; y finalment los qui eren ab lo rey don Henrich aucirenlo. E com lagueren mort tolguerenli lo cap, lo quallo dit rey don Henrich feu portar a Sevilla. E ab aço fon finida la dita guerra dels dits dos reys, romanent lo dit rey don Henrich senyor y rey del dit regne de Castella.

 Cap. 12 E com lo dit rey don Henrich fon fortificat en son regne, Nos som requests per ell del fet del matrimoni de la dita infanta filla nostra ab lo dit infant En Joan fill seu primogenit. Y Nos estavem aturats de trametrehi la dita infanta, volents quel dit rey Henrich complis a Nos certes covinences que eren entre ell e Nos, les quals devia complir a Nos com hagues possessio de son regne, per la qual nos devia liurar molts e diversos lochs qui eren en les fronteres de Castella vers lo regne nostre de Arago, axi com eren Molina ab ses aldees, Almaçan, Soria e Conca, y en les fronteres de regne de Valencia, Requena e Moro e alguns altres lochs; e com Nos requerim quens complis ço quens havia promes, respos que per corts generals era acordat e stret que loch algu de regne de Castella nons fos donat ne lliurat, car deyen que seria gran minua e gran interes del regne de Castella, mas que era aparellat de darnos diners e axi se hague a fer, car entre tres pagues ne rebem clxxx florins dor de Arago o altres monedes equivalents als dits florins.
 E per tal com les requestes lo dit rey de Castella nos feya per raho de dit matrimoni de nostra filla, jatsia que a Nos desplagues molt, ho haguem a fer esguardant a aquell temps en que companyies estranyes estaven apperellades contra Nos del regne de França; e aximateix en nostres regnes havia mortaldats e fams; perque, haguem a complir la voluntat del dit rey.
 Y en aquest temps era passada de aquesta vida la reyna dona Elionor muller nostra filla del rey de Sicilia. E trametem la dita nostra filla acompanyada de prelats e barons e ca-