Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/29

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


llers e altres qui devien seguir lo dit viatge, sermo larch be ordenat, segons ques pertany, informant lo dit senyor infant fill seu sobre ço que fer devia en los affers de la conquesta, e donantli consell de moltes coses quis podien esdevenir sobre los affers de la dita conquesta, entre los quals consells li maná tres coses seguents.
 La primera qui li dix, que ell li acomanava hun privilegi lo cual nostre senyor Deu per la sua gran misericordia havia, fet e atorgat a la casa de Arago, lo qual era bullat ab bulla de or, e era clar e net e no corromput ne viciat en res, ço es, que la bandera de la casa real de Arago, null temps fo vençuda, ne arrancada de camp, semblant que fo ver, que sen perde una per sa follía; e volch ho dir per lo rey En Pere rey de Arago e senyor de Montpeller, qui per sa follía fou mort a Morell. E mana al dit fill seu que li era be mester quel dit privilegi li tornas e li retes axi sancer e bo, com ley habia acomanat.
 La segona, que era cert que en totes les conquestes qui seren fetes en temps passat per los grans senyors del mon eren entrevengudes batalles; e com lo dit fill seu faes la dita conquesta ab just titol de la sancta esglesia de Roma, devia presumir e pensar que ab la voluntat de Deu aconseguiria victoria del dit regne de Sardenya; e que sobre aquella conquesta hauria batalla o batalles. E feuli aytal manament: fill, com serets en la batalla, ferits primer esforçadament e poderosa: o morir o vençre, o vençre o morir, o morir o vençre. E açó dix tres vegades.
 La terça fo, ço es, que li dix: fill, trobat ses moltes vegades que per seny de un cavaller sen guanyaba huna batalla; perque, vos com deurets venir a la batalla, hayats tots los vostres cavallers, e si ni havia algú quiy fallis, speratslo, per dues rahons: la primera, car per aquell poriets haver lo consell que dit es de guanyar la batalla; la segona, que li fariets gran minua que no hagues gloria de la batalla vençadora, axi com los altres quiy serien.
 E fet e complit lo dit sermo, lo senyor rey En Jaume senyá e benehí lo dit senyor infant Nanfos fill seu, e li doná de part de Deu la sua gratia, benedictio e licencia, e axi a tots los cavallers, barons e richshomens, de recullirse e de partir del dit Portfangos, per passar al dit regne de Sardenya.