Pàgina:Crida de la processó y festes del gloriós bisbe y màrtir sent Dionís (1638).pdf/11

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Lohor, honor, y gloria de nostre Senyor Deu Jesu Christ, y de la Sacratissima verge Maria mare sua, y dels benauenturats Sent Vicent Martyr, y S. Vicent Ferrer, y del benaueturat Bisbe martyr Sent Dionis, patrons desta ciutat de Valencia, y de tots los Sants y Santes de la eterna gloria. Ara ojats queus fan a saber de part dels Iusticia, y Iurats de dita Ciutat, com en los dies de Disapte, Diumege, e Dilluns, que contarem nou, deu, e onze del mes de Octubre primer vinent del present any de la Natiuitat de nostre Senyor Deu Iesu Christ Mil siscents trenta huit, que lo primer sera dia del glorios Bisbe, e martyr S. Dionis, e en los dos dies apres seguents, en recordacio de la felicissima entrada del sempre victorios y Serenissim Rey Don Iaume de eterna memoria, que fonch en semblant dia reduhida a la Fe santa de nostre Senyor Deu Iesu Christ Redemtor nostre, e a la sua obediencia la present ciutat de Valencia de poder de infels: e per fer moltes lohors y gracies a nostre senyor Deus y a la Sacratissima verge Maria mare sua, y gloriosos Sants y Santes de la cort Celestial, per hauernos deixat complir en lo dit dia e festa del glorios Sent Dionis, lo quart centenar de anys de la conquista de la dita Ciutat y passat a poder de fels Christians. Per tal que lo beneyt nom de nostre Senyor Deu Iesu Christ, y de la sua Santa y beneyta Mare, y demes Sants de la cort Celestial fos en la dita Ciutat beneyt, y lloat; e encara per suplicar a la Diuina bondat, y a la sua Diuina Mare, que de aci auant vullen conseruar, e mantenir la dita Ciutat en lo seu sant seruici, y exaltar, y auxiliar la Fe catholica Christiana: los dits Iusticia y Iurats han prouehit, delliberat, y ordenat, se facen, e solemnizen les Processo, Festes, e alegries seguents.

Es a saber, que en lo dit dia de Sent Dionis, demati se portara la senyera de dita Ciutat, ab molt acompanyament y solemnitat, musica, e regosijo, e ab interuencio de la compañia del Centenar de la Ploma, desde la casa de la dita Ciutat a la Esglesia Cathedral de la Seu, en la qual se fara, e celebrara lo Ofici Diuinal ab molta solemnitat, y ab lo Sermo de la Conquista de la dita Ciu-