Pàgina:Crida de la processó y festes del gloriós bisbe y màrtir sent Dionís (1638).pdf/12

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

tat: exortant a tot hom en general, y a cascu en particular, que en la vespra de dit dia se facen totes les demonstracions de regosijo, aixi de dances, com de bous ab corda, de la mateixa manera ques acostuma en la festa del Corpus. Y aixi mateix en lo apres dinar del dit dia de Sent Dionis, y en los altres dos dies apres seguents facen majors y mes cumplides festes y regosijos per la dita Ciutat: donant lliure facultat a tothom, (segons per los dits Iusticia, y Iurats es estat acordat ab lo señor Virey,) de poderse desfresar lliurement, y fer maixqueres; ab que en dits desfresos y maixqueres nos puguen desfresar los homens com a dones, ni les dones com a homens, ni entrar ningunes de dites maixqueres per Esglesies algunes, ni portar ab si ningunes armes, sots encorriment de les penes a arbitre de sa Excelencia. Y aixi mateix facen balls, y altres demonstracions de alegries com millor poran a honra de dita festa.

E mes auant fan a saber, com en lo dia de Diumenge apres seguent, que contarem deu de dit mes de Octubre, se farà vna molt solemne processo, y molt deuota; portant en aquella la Senyera de la dita Ciutat: la qual partirà de la dita Seu, cantant Himnes, y cants de molta jubilacio, donant lohor a nostre Senyor Deu, e a la Sacratissima Verge Maria Mare sua, e a tots los Sants, y Santes de Parais, de la gracia, y benefici que en lo dit dia de Sent Dionis fonch donat als Christians, y hauernos deixat complir lo dit centenar de anys. Exirà per la porta de les cases Arçobispals per dauant lo Palau del senyor Archebisbe, per lo carrer de les Auellanes, y deixant, per aquesta vegada, de anar per los demes carrers ordinaris fins a la Esglefia del glorios Caualler y martir sent Iordi, per estar com esta al prefent la dita Esglesia ab euident perill de caures, girarà la dita Processo per dauant la Esglesia del Conuent de senta Tecla, y dreta via passant per dauant la plaça de senta Catalina martir, y anant per la porta principal de la Esglefia Parroquial de sent Marti, aplegarà a passar per dauant la Esglesia del Conuent y Monestir de S. Gregori, Patro de aquesta Ciutat. En la qual Esglesia entrarà la dita Processo a fer les gracies y pregaries en vn rich y deuot Altar que estarà aparellat y