Pàgina:Crida de la processó y festes del gloriós bisbe y màrtir sent Dionís (1638).pdf/14

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Quatre liures a la sexta. Tres liures a la septima. Y dos liures a la huytena. E no res menys ofereixen deu liures de premi de pecunies de la dita Claueria comuna; es a saber, cinch liures a la millor inuencio, y adorno de les Creus de les Parroquies. Tres liures a la segona. Y dos liures a la tercera.

E mes auant proueheixen, que pera major adorno de dita Processo vajen en aquella los jagants de dita Ciutat.

Item, que pera mes autorizar la dita Processo general, y que pera que la volta de aquella estiga mes decentment adornada, entalamada, y adreçada, amonesten y exorten a tots los Cleros de les Esglesies Parroquials, y a tots los Monestirs de Frares de la present Ciutat, ques animen a fer y parar richs Altars en los puestos mes a proposit, y per aquells eligidors. Oferint, segons que dits Iusticia y Iurats ofereixen en premi de pecunies de dita Claueria comuna, Trenta cinch lliures; ço es. Quinze lliures al millor Altar y aparato. Deu liures al segon. Cinch liures al tercer, y Cinch liures al quart.

E no res menys pera major regosijo de tots los vehins y habitadors dela prefent ciutat de Valencia, y en honra de la dita Festiuitat, y memoria de aquella, en lo dit dia de Dilluns, que contarem onze del dit mes de Octubre, y en lo dia apres seguent hi haja, y es faça corro de bous publich en lo Mercat de la present ciutat de Valencia, en la forma acostumada; y que sien feriats en honra de dites Festes los dits tres dies de nou, deu, y onze del dit mes de Octubre, en los quals la dita Ciutat celebrarà les dites Festes. Y que en les nits del dit dia de huit, nou, y deu del dit mes de Octubre, en honra de dites Festes, hi haja molt jubilo y luminaries, axi per tota la volta de dita Processo, com per la dita ciutat de Valencia, y arrauals de aquella. Oferint segons ofereixen en premi, de pecunies de dita Claueria comuna, Quinze liures; ço es. Sis liures al que millor luminaria fara en sa casa. Quatre liures a la segona. Tres liures a la tercera. Y dos liures a la quarta. Y mes auant notifiquen y manen, que dins cinch dies primer vinents apres publicacio de la present Crida en auant contadors, cascu desembarece les barraques, paners, taules, y demes coses que impedixen