Pàgina:Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII- Bartomeu Simon (1996).djvu/236

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


207. tots: corregint "totts". ya: corregint "gia".
208. que·l: corregint "che'l".
209. hu: corregint "u". l'altre: corregint "l'altra". confortant: ratllat "acconortant" (corregint "accunurtant").
210. mare: corregint "mara". misenyora: corregint "misegnora". sas: corregint "las".
211. qu·era·l: corregint "ch'era'l".
212. qu·éran: corregint "ch'eran".
213. Corregint "mentras che misegnor vendria triunfant".
214. llibre: corregint "llibra".
215. visqué: corregint "visché". ayns: corregint "aygns". tribolat: corregint "afligit".
216. ratllat "y entre gastus y affannus distrahit". per ell: ratllat "era giust".
217. vinch: corregint "vench", ratllat "pas". vos diure lo que feren: corregint "vus diura lu che feran".
218. los: corregint "lus".
219. lo: corregint "lu". que: corregint "che". pare: corregint "para". fill veyeren: corregint "figl veyeran".
220. aquella: corregint "acheglia".
221. que digheren: corregint "che digheran".
222. que: corregint "che". provat: corregint "pruvat".
223. Ploràvan: corregint "Pluravan".
224. esclavament: corregint "asclavament".
225. Ya hi: corregint "Gia y". plorava: corregint "plurava".
228. modo: corregint "modu".
229. los cabells aquella: corregint "lus cabeigls acheglia".
230. lo: corregint "lu". aquesta: corregint "achesta".
231. lo: corregint "lu".
232. quand: ratllat "si". mig: corregint "meig". fos un: corregint "fossi'l".
233. que: corregint "che". plorar: corregint "plurar".
234. las dos podrían tenir: ratllat "tenian tottes (corregint "tottas") dos" i "devian las dos tenir". sobrada: corregint "subrada".
235. per Pepa, però, ab magior: ratllat "peró Pepa tenia mes". fondament: corregint "fundament".
236. devia ser: ratllat "que (corregint "che") li foss".
237. mentres que le: corregint "mentras che li".
238. que: corregint "che". dexiés acomodada: corregint "dexiessi accumudada".
239. puis: corregint "pues". ya: corregint "gia". ayn: corregint "aygn".
241. qui la gran dolor: corregint "chi lu gran dulor".
243. Lo susto: corregint "Lu sustu". los: corregint "lus". deliriar: ratllat "vacillar".
244. portàvan: corregint "purtavan".
245. Tots los: corregint "Totts lus".
246. que nos: corregint "che nus".
247. Qui nos: corregint "Chi nus". menjar, qui consolar-nos: corregint "mangiar chi cunsularnus".
248. que·l nostre duenyu: corregint "che'l nostru duegnu". faltar-nos: corregint "faltarnus".
249. pobres: corregint "pobras". abandonats: corregint "abandunats".
250. me tocava de diure: ratllat "les (corregint "lis") dieva yo també".
251. vos: corregint "vus". desconsolats: corregint "descunsulats".
252. faltant-nos: corregint "faltantnus". de la barca: ratllat "qui portava" (corregint "chi purtava"). lo: corregint "lu".
254. dar-nos lo: corregint "darnus lu".
255. qui: corregint "chi". ell: corregint "eigl".
256. soccorro: corregint "succorru". pobre: corregint "pobra".
257. Aquestes: corregint "Achestas". altres: corregint "altras".