Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/108

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


nen riquesas!
25 Puix es mes fácil passar un camell per lo cos d'una agulla, que entrar un rich en lo regne de Deu.
26 Y los quel ohían deyan: ¿Qui donchs podrá salvarse?
27 Ello los digué: Lo ques impossible perals homes, es possible pera Deu.
28 Y digué Pere: Ja veheu que nosaltres ho havem deixat tot pera seguirvos.
29 Ell los digué: En veritat vos dich, que no hi ha ningú que haja deixat casa, ó pares, ó germans, ó muller, ó fills, per lo regne de Deu,
30 Que no rebia molt mes en aquest mon, y en lo sigle venider la vida eterna.
31 Y prenent després Jesús á part als dotse, los digué: Mirau, nosaltres amam á Jerusalem, y serán cumplertas totas las cosas que escrigueren los profetas del Fill del home,
32 Puix será entregat als Gentils, y será escarnit, y assotat, y escupit.
33 Y després quel haurán assotat, lo farán morir, y al tercer dia ressuscitará.
34 Mes ells no comprengueren res d'aixó, ans be aquesta plática era impenetrable per'ells, y no entenían lo quels deya.
35 Y succehí, que acercantse á Jerichó, estava un cego assentat á la bora del camí demanant almoyna.
36 Y ohint lo tropell de la gent que passava, preguntá que era alló.
37 Y li digueren, que Jesús Nazaret passava per allí.
38 Y se posá á cridar, dihent: Jesús, fill de David, teniu misericordia de mi.
39 Yls que anavan devant lo reprenían, á fi de que callás. Emperó ell cridava mes alt: Fill de David, teniu misericordia de mi.
40 Y parantse Jesús, maná quel hi portassen. Y quant estigué cerca, li preguntá,
41 Dihent: ¿Que vols quet fassa? Y ell respongué: Senyor, que jo tinga vista.
42 Y Jesús li digué: Tíngasla, la teva fe t'ha salvat.
43 Y al instant vegé, y lo seguía glorificant á Deu. Y tot lo poble quant vegé aixó doná alabansas á Deu.


CAP. XIX.

Conversió de Zacheu. Parábola de las cent minas. Entra Jesús triunfant en Jerusalem; plora sobre aquesta ciutat, y anuncía sa ruina y desolació. Trau del temple als quel profanavan comprant y venent.
1 Y havent Jesús entrat, passava per Jerichó.
2 Y veus aquí un home anomenat Zacheu, lo principal dels Publicans, que era molt rich:
3 Cercava com veurer á Jesús, y conéixerlo; emperó no podía á causa de la molta gent; y perqué ell era petit de estatura.
4 Y s'avansá corrent, y sen pujá á un sicomoro pera véurerlo, puix havía de passar per allí.
5 Y arribat que fou Jesús á aquell lloch, alsant los ulls lo vegé, y lo digué: Zacheu, baixa inmediatament, perqué convé que jo avuy m'hospedia en ta casa.
6 Y ell baixá á tota pressa, y lo rebé ab alegría.
7 Al veurer aixó, tots murmuravan, dihent: Que havía anat á hospedarse en casa d'un home pecador.
8 Emperó Zacheu, presentantse devant del Senyor, li digué: Mirau, Senyor, la meytat del que tinch ho vaig á donar als pobres; y si he defraudat res á algú, li restituiré qua-