Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/116

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


conduhiren á la casa del Príncep dels Sacerdots: y Pere lo seguía de lluny á lluny.
55 Y havent encés foch en mitg del pati, y estantse ells al rodedor, també Pere estava entre ells.
56 Y haventlo vist una criada sentat al foch, lo mirá ab atenció y digué: Aquest també era ab ell.
57 Mes ell lo negá, dihent: Dona, nol conech.
58 Al cap d'un poch, vehentlo un altre li digué: Y tu ets d'aquells. Mes Pere digué: Home, non so.
59 Y passant com cosa d'una hora afirmava un altre, y deya: Certament aquest estava ab ell, puix es Galiléu també.
60 Y digué Pere: Home, no sé lo quet dius. Y en aquell mateix instant, quant encara estava ell parlant, cantá lo gall.
61 Y girantse lo Senyor, mirá á Pere. Y Pere se recordá de la paraula quel Senyor lo havía dit: Abans quel gall cantia, me negarás tres vegadas.
62 Y exint Pere defora, plorá amargament.
63 Entretant los que tenían á Jesús lo escarnían y li donavan cops.
64 Haventli posat una vena als ulls, l'abofetejavan y li preguntavan dihentli: Endevina quit ha pegat.
65 Y deyant altras moltas cosas blasfemant contra d'ell.
66 Luego que fou de dia, se juntaren los Ancians del poble, yls Prínceps dels Sacerdots, yls Escribas, yl feren venir á son consell, y li digueren: Si tu ets lo Christo, dígasnosho.
67 Y ell los respongué: Sius ho digués nom creuríau;
68 Y si jous pregunto, nom respondréu, nim deixaréu llibre.
69 Mes desde ara lo Fill del home estará sentat á la dreta del poder de Deu.
70 Y digueren tots: ¿Tu ets donchs lo Fill de Deu? Ell los respongué: Vosaltres diheu queu so.
71 Y ells digueren: ¿Que necessitam ja buscar altres testimonis, quant nosaltres mateixos ho havem ohit de sa boca?


CAP. XXIII.

Jesu-Christ es acusat devant de Pilat: enviat á Herodes: posposat á Barrabás: entregat als Jueus: crucificat, y insultat. Inscripció de la creu. Del bon lladre. Tenebras. Mort del Senyor. Confessió del Centurió. Sepulchre de Jesús.
1 Y alsantse tota la multitut dells, lo portaren á Pilar.
2 Y comensaren á acusarlo dihent: Havem trobat á aquest subvertint á la nació nostra, y prohibintlos de donar tribut al César, y dihent que ell es Christo Rey.
3 Y Pilat li preguntá dihentli: ¿Ets tu lo Rey dels Jueus? Y ell li respongué y digué: Tu ho dius.
4 Y Pilat digué als Prínceps dels Sacerdots y al poble: Ningun delicte trobo en aquest home.
5 Mes ells insistían, dihent: Té alborotat lo poble ab la doctrina que espargeix per tota la Judéa, comensant desde la Galiléa fins aquí.
6 Pilat ohint parlar de la Galiléa, preguntá si ell era Galiléu.
7 Y havent entés que era de la jurisdicció de Herodes, lo remeté á Herodes, lo qual en aquella ocasió estava també en Jerusalem.
8 Y Herodes al veurer á Jesús, tingué un gran goitg; puix temps havía queu desitjava, per haver ohit á dir moltas cosas d'ell, y esperava véurerli fer algun miracle.
9 Li feu donchs moltas preguntas. Emperó Jesús no responía res.
10 Entre tant los Prínceps dels