Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/117

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Sacerdots yls Escribas persistían obstinadament en acusarlo.
11 Mes Herodes ab sa comitiva lo despreciá; y pera escarni li feu posar una vestidura blanca, yl torná á enviar á Pilat.
12 Y aquell dia quedaren amichs Herodes y Pilat que antes estavan enemistats.
13 Y Pilat havent convocat als Prínceps dels Sacerdots, als Magistrats y al poble,
14 Los digué: M'haveu presentat aquest home com un pervertidor del poble, y ab tot haventlo interrogat devant de vosaltres, nol he trobat culpable de ningun dels crims de que vosaltres l'acusau:
15 Ni Herodes tampoch; perqué jous dirigí á ell, y sembla que no se li ha probat res per lo que meresca la mort.
16 Y axí vaig á llibertarlo després de haverlo castigat.
17 Y estava obligat á entregarlos llibre á un en lo dia de la festa.
18 Y tot lo poble comensá á cridar, dihent: Via fora aqueix, y deslliuraunos Barrabás:
19 Lo qual havía estat posat pres per causa d'una sedició ocorreguda en la ciutat, y per un homicidi.
20 Pilat los parlá de nou, volent deslliurar á Jesús.
21 Mes ells tornavan á cridar, dihent: Crucificaulo, crucificaulo.
22 Y ell tercera vegada los digué: ¿Puix quin mal ha fet aquest? Jo no trobo res en ell que meresca la mort; lo castigaré donchs y lo posaré en llibertat.
23 Mes ells insistían, demanant ab grans crits que fos crucificat: y sos clamors s'aumentavan.
24 Y Pilat ordená que s'executás lo que ells demanavan.
25 Yls posá en llibertat al que per causa de sedició y homicidi havía estat posat en presó, y ells demanavan, y entregá Jesús á voluntat dells.
26 Y quant sel ne portava, prengueren un home de Cirene anomenat Simó, que venía d'una granja; y li carregaren la creu peraqué la portás detrás de Jesús.
27 Y lo seguía una gran multitut de gent y de donas, ques lamentavan y ploravan.
28 Emperó Jesús girantse envers ellas, digué: Fillas de Jerusalem, no ploreu sobre mi, ans be plorau sobre vosaltres mateixas y sobre vostres fills.
29 Perqué vindrán dias en que dirán: Dichosas las estérils, y los ventres que no concebiren, y los pits que no alletaren.
30 A las horas comensarán á dir á las montanyas: Caheu sobre nosaltres; y als serrats: Cubriunos.
31 Perqué si el arbre vert lo tractan de aqueixa manera, ¿que farán ab lo sech?
32 Y portavan també ab ell altres dos homes, que eran malfactors, pera ferlos morir.
33 Y quant hagueren arribat al lloch anomenat Calvari, crucificaren allí á Jesús y als lladres, un á la dreta y altre á la esquerra.
34 Emperó Jesús deya: Pare, perdonaulos, perqué no saben lo que fan. Y dividiren sos vestits yls tiraren á sort.
35 Yl poble estava mirant: yls Prínceps juntament ab ells ne feyan burla, y deyan: Salvá á altres, que se salvia á sí mateix, si ell es lo Christo, l'elegit de Deu.
36 Los soldats també l'insultavan, acercantse á ell, y presentantli vinagre,
37 Y dihent: Si tu ets lo Rey dels