Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/13

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


llit, y vesten á casa teva.
7 Y s'alsá, y sen aná á sa casa.
8 Y quant la gent vegé aixó, temé, y alabá á Deu que doná tal potestat als homes.
9 Y passant Jesús d'allí, vegé á un home anomenat Matheu, que seya en lo banch dels drets, y li digué: Segueixme. Y alsantse lo seguí.
10 Y succehí que seyent Jesús á taula en la casa, vingueren molts Publicans y pecadors, y s'assentaren á taula á menjar ab ell y ab sos deixebles.
11 Y los Fariséus al veurer tal cosa, deyan á sos deixebles: ¿Com es que'l vostre Mestre menja ab los Publicans y pecadors?
12 Y ohint Jesús digué: No son los que están bons los que necessitan de metje, sinó los que están mals.
13 Anau donchs, y apreneu que significa: Misericordia vull, y no sacrifici. Puix jo no he vingut á cridar justos, sinó pecadors.
14 Llavors se li acercaren los deixebles de Joan, y li digueren: ¿Perqué nosaltres y los Fariséus dejunam tant sovint, y los vostres deixebles no dejunan?
15 Y Jesús los digué: ¿Per ventura poden estar afligits los fills del Espós, mentres que está ab ells l'Espós? Ja vindrá dia en quels será pres l'Espós, y á las horas dejunarán.
16 Y ningú posa pedás de panyo grosser en vestit vell, puix sen du tot lo que toca del vestit, y l'esquins se fa mes gran.
17 Nos posa vi novell en bots vells. D'altra manera se reventan los bots, y's vessa lo vi, y los bots se fan malbé. Sinó que posan vi novell en bots nous, y d'aqueix modo se manté l'un y l'altre.
18 Mentres ells los deya estas cosas, veus aquí un príncep de la Sinagoga se li acercá, y l'adorá, dihent: Senyor, ara s'acaba de morir ma filla; emperó veníu, posauli la ma dessobre, y viurá.
19 Y alsantse Jesús, lo seguí ab sos deixebles.
20 Y veus aquí una dona, que patía d'un flux de sanch dotse anys havía, y se li acercá per detrás, y li tocá la bora del vestit.
21 Puix deya entre sí: Si tant solament toco son vestit, quedará sana.
22 Mes girantse Jesús, y vehentla digué: Filla, té confiansa, ta fe t'ha curat. Y desd' aquell punt quedá sana la dona.
23 Y havent vingut Jesús á la casa d'aquell príncep, y vehent als tocadors de flautas, y á una multitut de gent que feyan brugit, digué:
24 Retiraus; puix nos morta la noya, sinó que dorm. Y se burlavan d'ell.
25 Y treta fora la gent, entrá y la prengué per la ma. Y s'alsá la noya.
26 Y corregué esta fama per tota aquella terra.
27 Y passant Jesús d'allí, lo seguiren dos cegos, cridant y dihent: ¡Teniu misericordia de nosaltres, fill de David!
28 Y havent arribat á la casa, vingueren los cegos á ell. Y Jesús los diu: ¿Creheu que jo puch fer aixó pera vosaltres? Ells digueren: Sí, Senyor.
29 Llavors los tocá los ulls, dihent: Segons vostra fe axí seus fassa.
30 Y sels obriren los ulls, y Jesús los amenassá dihent: Mirau que ningú ho sapia.
31 Emperó ells exint d'allí, ho publicaren per tota aquella terra.
32 Y luego que exiren, li presen-