Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/15

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


20 Puix no sou vosaltres los que parlau, sinó l'Esperit de vostre Pare que parla en vosaltres.
21 Y lo germá entregará á la mort á son germá, y lo pare á son fill: y s'alsarán los fills contra dels pares, y los farán morir.
22 Y per causa meva sereu aborrits de tothom; emperó aquell que perseveria fins al fi, aqueix se salvará.
23 Y quant vos perseguescan en una ciutat, fugiu á un altra. En veritat vos dich, que no acabaréu ab las ciutats de Israel fins que vinga lo Fill del home.
24 No es lo deixeble mes quel mestre, ni lo sirvent mes que son amo.
25 Bástali al deixeble lo ser com son mestre, y al sirvent com son amo. ¿Si al pare de familias l'apellidaren Beelzebub, quant mes á sos domestichs?
26 Emperó nols temau; perqué res hi ha encubert, que no s'hajia de descubrir; ni res ocult, que no s'hajia de saber.
27 Lo que jous dich en tenebras, diheuho en la llum; y lo que ohiu á l'orella, predicauho en los terrats.
28 Y no temau als que matan lo cos, y no poden matar l'ánima; ans be temeu al que pot llansar cos y ánima al infern.
29 ¿Per ventura nos venen dos aucells per un diner, y ni un d'ells caurá á terra sens la voluntat de vostre Pare?
30 Fins los cabells de vostre cap están tots contats.
31 No temau donchs; puix valeu mes vosaltres que molts aucells.
32 Puix tot aquell quem confessia devant dels homes, jol confessaré també devant mon Pare que está en lo cel.
33 Y tot aquell quem neguia devant dels homes, jo també'l negaré devant mon Pare que está en lo cel.
34 No penseu que vinga á posar pau sobre la terra: no he vingut á posar la pau, sinó l'espasa.
35 Puix he vingut á posar en desunió al fill contra'l pare, y á la filla contra sa mare, y á la nora contra sa sogra.
36 Y los enemichs del home serán los de sa propia casa.
37 Qui ama á son pare, ó á sa mare, mes que á mi, nos digne de mi: y lo qui ama al fill, ó á la filla, mes que á mi, nos digne de mi.
38 Y qui no pren sa creu, y nom segueix, nos digne de mi.
39 Qui trobia sa vida, la perdrá; y qui perdia sa vida per amor de mi, la trobará.
40 Qui vos reb á vosaltres me reb á mi; y'l quim reb á mi, reb á aquell que ha enviat á mi.
41 Qui reb á un Profeta en nom de Profeta, rebrá gallardó de Profeta; y qui reb á un just en nom de just, rebrá gallardó de just.

42 Y tot aquell que donará per beurer á un d'aquestos petits, un got d'aygua fresca tan sols en nom de deixeble: vos dich en veritat, que no perdrá son gallardó.

CAP. XI.

Joan Baptista envia dos de sos deixebles á Jesús, per averiguar si ell era lo Messias, ó si debian esperar á un altre. Lo que ab est motiu digué Jesús sobre Joan á sos oyents. Ciutats incrédulas. Suavitat del jou del Senyor.
1 Y succehi, que quant Jesús acabá de donar aquestas instruccions á sos dotse deixebles, passá d'allí á ensenyar y predicar en las ciutats d'ells.
2 Y havent ohit Joan, estant en la presó, las obras de Christo, enviá