Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/18

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Príncep dels dimonis.
25 Y Jesús coneixent sos pensaments los digué: Tot regne dividit contra sí mateix, será destruit; y tota casa ó ciutat dividida contra sí mateixa, no permaneixerá.
26 Y si Satanás llansa fora á Satanás, está desunit contra de sí mateix; ¿com permaneixerá donchs son regne?
27 Y si jo llanso los dimonis per virtut de Beelzebub, ¿per virtut de qui los llansan vostres fills? Per aixó ells serán vostres jutges.
28 Mes si jo llanso los dimonis per virtut del Esperit de Deu, certament que ha arribat á vosaltres lo regne de Deu.
29 ¿O com podrá entrar ningú en la casa de un home valent, y robar sas joyas, si primer no ha lligat al valent? A las horas saquejará sa casa.
30 Aquell que no es ab mi, contra mi es; y aquell que no arreplega ab mi, escampa.
31 Per lo tant vos dich: Qualsevol pecat y blasfemia serán perdonats als homes, mes lo blasfemar contra del Esperit no será perdonat.
32 Y qualsevol que parlia contra lo Fill del home, será perdonat: emperó aquell que parlia contra l'Esperit Sant, no será perdonat, ni en aquest sigle, ni en lo venider.
33 O vosaltres feu l'arbre bo y son fruit bo; ó feu l'arbre dolent y son fruit dolent; puix per lo fruit se coneix l'arbre.
34 ¡Rassa de vívoras! ¿com podeu dir cosas bonas sent dolents? puix de l'abundancia del cor parla la boca.
35 L'home bo trau cosas bonas del bon tresor de son cor, y l'home dolent del mal tresor trau cosas malas.
36 Y jous dich, que de tota paraula ociosa quels homes parlian, n'han de donar compte en lo día del judici.
37 Puix per tas paraulas serás justificat, y per tas paraulas serás condemnat.
38 Llavors li respongueren alguns Escribas y Fariséus, dihent: Mestre, voldríam veure senyal de vos.
39 Ell los respongué dihent: La generació mala y adulterina demana senyal: emperó no li será donat senyal, sinó'l senyal del Profeta Jonás.
40 Perqué axí com Jonás estigué tres dias y tres nits en lo ventre de la balena, del mateix modo lo Fill del home estará tres dias y tres nits en lo cor de la terra.
41 Los Ninivitas s'alsarán en judici contra aquesta generació, y la condemnarán; perqué s'arrepentiren per la predicació de Jonás: y veus aquí quel qu'es en aquest lloch es mes que Jonás.
42 La reyna del mitgdia s'alsará en judici contra aquesta generació, y la condemnará; perqué vingué del fi de la terra á oir la sabiduría de Salomó, y veus aquí quel qu'es en aquest lloch es mes que Salomó.
43 Quant l'esperit impur ha exit d'algun home, va divagant per llochs deserts buscant repós, y nol troba.
44 Llavors diu: Men tornaré á ma casa d'ahont he exit. Y cuant ve la troba desocupada, escombrada y alhajada.
45 A las horas va y pren ab ell altres set esperits pitjors que ell, y entran dins y habitan allí; y l'últim estat de aquell home es pitjor quel primer. Axí també esdevindrá á aquesta mala rassa.
46 Mentres ell estava platicant ab