Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/24

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


la gent, vehent parlar los muts, caminar los coxos, veurer los cegos, y glorificavan al Deu d'Israel.
32 Emperó Jesús cridant á sos deixebles, digué: Me compadesch de aquesta gent, perqué ja fa tres dias que permaneixen ab mi, y no tenen res pera menjar, y no vull despatxarlos en dejú, perqué nos desmayin en lo camí.
33 Y los deixebles li digueren: ¿Com havem de trobar en aquest desert tans pans pera saciar á tanta multitut de gent?
34 Y Jesús los digué: ¿Quants pans teniu? Y ells respongueren: Set y uns pochs peixets.
35 Y maná á la gent ques assentassen sobre de l'herba.
36 Y prenent los set pans y los peixos, y donant gracias, los partí, y doná á sos deixebles, yls deixebles los donaren á la gent.
37 Y tots menjaren, y quedaren saciats. Y dels bussins que sobraren ne umpliren set coves.
38 Y los que menjaren foren cuatre mil homes, sens contar donas ni criaturas.

39 Y despatxada la gent, entrá en una barca, y passá als confins de Magedan.

CAP. XVI.

Fariséus y Saducéus confundits. Corrupció de sa doctrina: Confessió de Sant Pere. Promesas que li foren fetas. Repren lo Senyor á Sant Pere, y exorta á tots á que prengan la creu y lo seguescan.
1 Y s'acercaren á ell los Fariséus yls Saducéus á fi de tentarlo, y li demanaren quels mostrás algun senyal del cel.
2 Y ell responent los digué: Quant arriba lo vespre diheu: Fará bon temps, perqué lo cel es vermell.
3 Y al dematí: Avuy hi haurá tempestat, perqué lo cel está nubolós y rogeja.
4 ¡Hipócritas! ¿Sabeu distingir l'aspecte del cel, y no podeu discernir los senyals dels temps? La generació perversa y adúltera demana un senyal, y no se li donará senyal, sinó lo senyal del profeta Jonás. Y deixantlos sen aná.
5 Y havent vingut sos deixebles al altra banda, se havían olvidat de pendrer pá.
6 Jesús los digué: Teniu compte y guardaus del llevat dels Fariséus y dels Saducéus.
7 Mes ells pensavan, dihent entre si: Aixó es perqué no havem pres pá.
8 Y coneixentho Jesús los digué: Homes de poca fe, ¿perqué anau pensant dintre de vosaltres mateixos perqué no teniu pá?
9 ¿No compreneu encara, nius recordau dels cinch pans pera cinch mil homes, y quants coves de bussins ne recullireu?
10 ¿Ni dels set pans pera cuatre mil homes, y quants coves ne recullireu?
11 ¿Com no compreneu que nos per lo pá queus diguí: Guardaus del llevat dels Fariséus y dels Saducéus?
12 A las horas entengueren que no havía dit ques guardassen del llevat dels pans, sinó de la doctrina dels Fariséus y dels Saducéus.
13 Y vingué Jesús als confins de Cesaréa de Filipo, y preguntava á sos deixebles dihent: ¿Qui diuhen los homes ques lo Fill del home?
14 Y ells respongueren: Uns diuhen ques Joan Baptista, altres ques Elías, y altres ques Jeremías ó un dels profetas.
15 Y Jesús los digué: ¿Y vosaltres qui diheu que so jo?
16 Respongué Simó Pere y digué: Vos sou Christo lo Fill de Deu viu.
17 Y responent Jesús li digué: