Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/274

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


portará ab Jesús á aquells que dormiren en ell.
15 Aixó donchs vos dihem en la paraula del Senyor, que nosaltres que vivim, y havem quedat aquí pera la vinguda del Senyor, no's adelantarem als que dormen.
16 Perquel mateix Senyor ab mandato, y ab veu del Arcángel, y ab trompeta de Deu, baixará del cel; yls que moriren en Christo, ressuscitarán los primers:
17 Després nosaltres, los que vivim, los que quedam aquí, serém arrebatats juntament ab ells en los núbols á rebrer á Christo en los ayres; y axí estarém pera sempre ab lo Senyor.
18 Per lo tant consolauvos los uns als altres ab aquestas paraulas.

CAP. V.

Los adverteix que la segona vinguda del Senyor será quant menos s'ho pensian. Los exorta á prepararse ab bonas obras; yls demana per últim que preguian á Deu per ell.
1 Y en quant als temps y als moments, no necessitau, germans, queus escrigam;
2 Perqué vosaltres mateixos sabeu be quel dia del Senyor vindrá com un lladre de nit:
3 Perqué quant dirán pau y seguretat, llavors la repentina destrucció vindrá sobre ells, com lo dolor de part á una dona prenyada, y no escaparán.
4 Mes vosaltres, germans, no, estau en tenebras, de manera que aquell dia vos sorprenga com on lladre:
5 Perqué tots vosaltres sou fills de la llum, y fills del dia; nosaltres nou som de la nit, ni de las tenebras.
6 Per lo tant no dormim com altres, ans be vetllem y viscam en temperancia;
7 Perqué los que dormen, dormen de nit; yls ques embriagan, de nit s'embriagan.
8 Emperó nosaltres, que som del dia, vivim sobris, vestits ab la lloriga de la fe y de la caritat, y per elm, l'esperansa de la salut:
9 Perqué nons ha posat Deu pera ira, sinó pera alcansar la salut per nostre Senyor Jesu-Christ,
10 Lo qual morí per nosaltres; peraqué, sia que vetllem, sia que dormim, viscam juntament ab ell.
11 Per lo tant consolaus mutuament, y edificaus los uns als altres, axí com ja ho feu.
12 Y vos pregam, germans, que siau reconeguts als que treballan entre vosaltres, yus gobernan en lo Senyor, yus amonestan;
13 Y quels doneu majors mostras de caritat per sa obra: y teniu pau ab ells.
14 Vos pregam també, germans, que reprengau als inquiets, que aconsoleu als pussillánims, que suporteu als flachs, y que siau suferts ab tots.
15 Mirau que ningú tornia á altre mal per mal; ans be seguiu sempre lo ques bo entre vosaltres, y pera tots.
16 Estau sempre alegres.
17 Orau sens cessar.
18 En tot donau gracias, perqué aqueixa es la voluntat de Deu en Christo Jesús respecte de vosaltres.
19 No apagueu l'Esperit.
20 No desprecieu las profecías.
21 Examinauho tot, y abrassau lo ques bo.
22 Guardaus de tota apariencia de mal.
23 Yl mateix Deu de pau vos santifiquia en tot; peraqué tot vostre esperit, y l'ánima, yl cos se conservian irreprensibles pera la vinguda