Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/276

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


yls exorta á permaneixer en la doctrina quels ha ensenyat.
1 Y vos suplicam, germans, per l'adveniment de nostre Senyor Jesu-Christ, y de nostra reunió ab ell,
2 Que nous aparteu fácilment de vostres sentiments, nius perturbeu, ni per esperit, ni per paraula, ni per carta com enviada per nosaltres, com si lo dia del Senyor estigués ja cerca.
3 Nous deixeu seduhir de ningú en manera alguna, perqué tal dia no será sens que primer vinga l'apostasía, y sia manifestat l'home del pecat, lo fill de perdició:
4 Lo qual s'oposa y s'alsa sobre tot lo ques anomena Deu, ó que s'adora; de manera ques asentará en lo temple de Deu, mostrantse com si fos Deu.
5 ¿Nous recordau que quant jo era encara ab vosaltres vos deya aquestas cosas ?
6 Y vosaltres sabeu ara lo que deté que ell sia revelat en aquest temps.
7 Perqué ja está obrant lo misteri de l'iniquitat, solament quel que ara reté, retindrá fins que ell sia tret del mitg.
8 Y llavors se descubrirá aquell Pervers, á qui lo Senyor Jesús consumirá ab l'alé de sa boca, yl destruirá ab lo resplandor de sa vinguda.
9 A ell, la vinguda del qual es segons l'obra de Satanás ab tot poder, y senyals, y ab maravellas de mentida,
10 Y ab tota seducció d'iniquitat en aquells que pereixen, perqué no reberen l'amor de la veritat pera ser salvos.
11 Per aixó los enviará Deu illusió d'error, peraque cregan la mentida,
12 Y sian condemnats tots los que no cregueren la veritat, ans be se complagueren en l'iniquitat.
13 Mes nosaltres debem donar sempre gracias á Deu per vosaltres, germans amats de Deu, perqué Deu desdel principi vos escullí pera salvació, mediant la santificació del Esperit y la creencia de la veritat;
14 A la qual ell vos cridá per nostre Evangeli, pera obtenir la gloria de nostre Senyor Jesu-Christ.
15 Y axí, germans, estigau ferms, y manteniu las tradicions que aprenguereu, ó per paraula, ó per carta nostra.
16 Yl mateix Senyor nostre Jesu-Christ, y Deu, y Pare nostre, lo qual nos ha amat, yns ha donat consol etern, y bonas esperansas per medi de la gracia;
17 Consolia vostres cors, yus confirmia en tota paraula y obra bona.

CAP. III.

Los demana que preguian á Deu per ell. Parla contra los ociosos, díscols y temeraris, y recomana l'amor al treball, y la correcció dels dolents.
1 Per lo demés, germans, pregau per nosaltres, peraqué la paraula de Deu se propaguia, y sia glorificada, com ho es entre vosaltres:
2 Y peraqué siam deslliurats d'homes impertinents y perversos: puix la fe no es de tots.
3 Emperó Deu es fiel, queus confirmará y guardará de mal.
4 Y confiam en lo Senyor per lo que toca á vosaltres, que feu y fareu lo queus manam.
5 Yl Senyor encaminia vostres cors en l'amor de Deu, y en esperar ab paciencia á Christo.
6 Emperó vos intimam, germans, en nom de nostre Senyor Jesu-Christ queus aparteu de qualsevol de vostres germans que caminia desorde-