Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/278

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


lo que afirman.
8 Sabem donchs que la lley es bona per aquell que usa d'ella llegítimament:
9 Sabent assó que la lley no fou feta peral just, sinó perals injustos y desobedients, perals impíos y pecadors, perals inichs y profans, perals parricidas y matricidas, perals homicidas,
10 Perals fornicaris, perals sodomitas, perals robadors d'homes, perals mentiders yls que juran en fals, y si hi ha alguna altra cosa que es contraria á la sana doctrina,
11 Conforme al gloriós Evangeli del Deu benehit, lo qual m'ha estat encarregat.
12 Y dono gracias á Jesu-Christ Senyor nostre, quem ha confortat, perquém tingué per fiel, posantme en lo Ministeri:
13 A mi que era abans blasfemo, y perseguidor, y injuriador; emperó alcansí misericordia de Deu, perqué ho fiu per ignorancia en incredulitat.
14 Y la gracia de nostre Senyor sobreabunda en gran manera ab la fe y caritat que es en Christo Jesús.
15 Fiel es aquesta paraula, y digna de tota acceptació: Que Christo Jesús vingué á aquest mon pera salvar als pecadors, dels quals jo so'l principal.
16 Mes per aixó conseguí misericordia, peraqué en mi lo primer mostrás Jesu-Christ sa extremada paciencia per'exemple dels que havien de créurer en ell pera la vida eterna.
17 Al Rey donchs dels sigles immortal y invisible, al Deu sol sabi, sia la honra y gloria per los sigles dels sigles. Amen.
18 Aquest manament te encomano, fill Timotheu, segons las profecías que foren abans fetas de tu, peraqué per ellas militias bona milicia,
19 Tenint fe y bona conciencia, la qual per haver alguns apartat de sí, naufragaren respecte de la fe:
20 D'est número son Hymenen y Alexandri, que he entregat á Satanás, peraqué aprengan á no blasfemar.

CAP. II.

Encarrega ques preguia pels reys y magistrats. Jesu-Christ es l'únich medianer y redemptor de tots. Debem orar en tot lloch. Modestia de las donas, sa sumissió y silenci.
1 Recomano donchs lo primer de tot, ques fassan peticions, oracions, pregarias, accions de gracias pera tots los homes,
2 Pels reys, y per tots los que están constituhits en autoritat, á fi de que tingam una vida quieta y tranquila en tota pietat y honestedat.
3 Perqué aixó es cosa bona, y accepte devant de Deu nostre Salvador;
4 Lo qual vol fer salvos á tots los homes, y que vingan al coneixement de la veritat.
5 Perqué un sol es Deu, y un sol també lo medianer entre Deu yls homes, Jesu-Christ home:
6 Ques doná á sí mateix en rescat per tots, pera ser testimoni en degut temps:
7 Per lo qual jo he estat constituhit Predicador y Apóstol, (veritat dich, no enganyo) Doctor dels Gentils en fe y veritat.
8 Per lo tant desitjo quels homes preguian en tot lloch, alsant las mans puras sens ira ni discussió.
9 Axí mateix preguian també las donas vestidas honestament, y adornantse ab modestia y simplicitat, y no ab los cabells rissats, ó ab or, ó perlas, ó vestits costosos;