Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/279

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


10 Sinó, com correspon á donas que fan professió de pietat, ab bonas obras.
11 Aprenga la dona en silenci ab tota sumissió.
13 Emperó jo no permeto á la dona que ensenyia, ni que usurpia l'autoritat sobrel home, sinó que estiga en silenci;
13 Perqué Adam fou format primer; després Eva:
14 Y Adam no fou seduhit; mes la dona fou seduhida en prevaricació.
15 No obstant ella se salvará per los fills que portará al mon, si continua en fe, y caritat, y santedat, ab modestia.

CAP. III

Descriu com deuhen ser los bisbes, los diacas, y las donas que serveixen á l'Iglesia.
1 Es una paraula verdadera: Si algú desitja l'ofici de bisbe, desitja un bon treball.
3 Puix es necessari quel bisbe sia irreprensible, espós d'una sola muller, sobri, prudent, respectable, modest, amant de l'hospitalitat, y apte pera ensenyar;
3 No donat al vi, ni violent, sinó moderat, no pledegista, no cobdiciós,
4 Sinó un que sapia gobernar be sa casa; que tinga sos fills en subjecció ab tota honestedat.
5 Puix lo qui no sab gobernar sa casa, ¿com cuydará de l'Iglesia de Deu?
6 No sia neófit; peraqué ple de superbia no cayga en la condemnació del diable.
7 Ademés es menester que tinga bona reputació entre aquells que son de fora, perqué no cayguia en despreci y en llas del diable.
8 De la mateixa manera los diacas deuhen ser honrats y modestos, no de paraulas dobles, ni donats molt al vi, ni aficionats á l'usura:
9 Conservant lo ministeri de la fe en conciencia pura.
10 Y sian estos probats abans, y llavors exercescan lo ministeri si son trobats irreprensibles.
11 Las mullers sian igualment honestas, no maldihents, sobrias, fiels en totas las cosas.
12 Los diacas sian esposos d'una sola dona, y gobernian be sos fills y sa casa.
13 Perqué los que haguessen exercit be son ministeri, adquirirán pera sí un bon grau, y molta confiansa en la fe ques en Christo Jesús.
14 Aquestas cosas t'escrich, esperant que en breu te vindré á véurer.
15 Y si tardás, perqué sapias com has de conduhirte en la casa de Deu, ques l'Iglesia del Deu viu, columna y fonament de la veritat.
16 Y es gran sens dubte lo misteri de la pietat, en que Deu se manifestá en carn, ha estat justificat en l'Esperit, vist dels ángels, predicat als Gentils, cregut en lo mon, y rebut dalt en la gloria.

CAP. IV.

Li adverteix que vindran alguns que ensenyarán diferents errors; lo exorta á prevenirse contra d'ells, á que s'exercitia en la pietat, y á que donia bon exemple als demés.
1 Emperó l'Esperit Sant diu clarament, que en los derrers temps prevaricarán alguns de la fe, donant oidos á esperits seductors, y á doctrinas de diables;
2 Mentint ab hipocresía, y tenint sa conciencia cauterisada;
3 Prohibint casarse, y manant abstenirse de las viandas que Deu criá, á fi de que ab acció de gracias participassen d'ellas los fiels yls