Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/285

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


tat, paciencia.
11 Persecucions, afliccions que vingueren sobre mi en Antioquía, Iconi, y en Lystras; quals persecucions he sufert, emperó de totas ellas m'ha llibertat lo Senyor.
12 Y tots los que volen viurer piadosament en Jesu-Christ sufrirán persecucions.
13 Mes los homes dolents y impostors anirán de mal en pitjor, enganyant y sent enganyats.
14 Mes tu persevera en las cosas que has aprés y que t'han estat encomanadas, sabent de qui las aprengueres.
15 Y que desde l'infancia has conegut las santas escripturas quet poden instruir pera la salvació, mediant la fe ques en Jesu-Christ.
16 Tota escriptura divinament inspirada de Deu es útil pera ensenyar, pera repéndrer, pera corretgir, y pera instruir en la justicia.
17 Peraquél home de Deu sia perfet, y estiga previngut pera tota obra bona.

CAP. IV.

Lo exorta á que prediquia sens intermissió, pera fortificar los esperits dels fiels contrals errors que havían de náixer; li diu que está cerca lo fi de sa vida; y conclou ab las salutacions acostumadas.
1 Te protesto donchs devant de Deu y del Senyor Jesu-Christ, que ha de judicar vius y morts en sa vinguda y en son regne,
2 Que prediquias la paraula, que instias á temps y fora de temps; repren, prega, amonesta ab tota paciencia y doctrina.
3 Perqué vindrá temps en quels homes no podran sufrír la sana doctrina, sinó que conforme á sos apetits acumularán mestres, tenint pruitja d'orellas;
4 Y apartarán los oidos de la veritat, yls aplicarán á rondallas.
5 Tu emperó vetlla en totas las cosas, suporta las afliccions, fes l'obra d'un evangelista, cumpleix ton ministeri, sias temperat;
6 Perqué jo ja estich á punt de ser sacrificat, y prop está lo temps de ma mort.
7 He peleat bona batalla, he conclós ma carrera, he guardat la fe.
8 Per lo demés m'está reservada una corona de justicia quel Senyor, Jutge just, me donará en aquell dia; y no sóls á mi, sinó també á aquells que aman la sua vinguda. Dónat pressa en venir prompte á mi;
9 Perqué Demas m'ha desamparat per l'amor d'aquest sigle, y sen ha anat á Tessalónica;
10 Crescent á Galicia; Tito á Dalmacia.
11 Solament Lluch está ab mi. Pren á March y pórtal ab tu, puix m'es útil peral ministeri.
12 A Tichich lo he enviat á Efesi.
13 Quant vingas pórtam la capa quem dexí en Troas en poder de Carpo, yls llibres, en particular los pergamins.
14 Alexandri lo calderer me feu molt mal: Deu lo paguia segons sa obras.
15 Guárdat tu també d'ell, perqué s'ha oposat molt á nostras paraulas.
16 En ma primera defensa ningú m'ajudá, ans be tots me desampararen. Prech á Deu que nols sia imputat.
17 Emperó lo Senyor m'assistí; ym confortá pera que jo cumplís la predicació, y l'ohissen tots los Gentils, y vaitg esser deslliurat de la boca del lleó.
18 Yl Senyor me deslliurará de tota obra mala, ym preservará pera son regne celestial, á qui sia la glo-