Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/3

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


LO EVANGELI DE JESU-CHRIST


SEGONS


SANT MATHEU.


Lanorte decorazione 012.jpgCAPITOL I.

Genealogia de Jesu-Christ. Sa concepció per obra del Esperit Sant, y son Naixement.
LLIBRE de la generació de Jesu-Christ fill de David, fill d'Abraham.
2 Abraham engendrá á Isaac. Y Isaac engendrá á Jacob. Y Jacob engendrá á Judas y á sos germans.
3 Y Judas engendrá de Thamar á Phares y á Zara. Y Phares engendrá á Esron. Y Esron engendrá á Aram.
4 Y Aram engendrá á Aminadab. Y Aminadab engendrá á Naasson. Y Naasson engendrá á Salmó.
5 Y Salmó engendrá de Rahab á Booz. Y Booz engendrá de Ruth á Obed. Y Obed engendrá á Jessé. Y Jessé engendrá á David lo Rey.
6 Y David lo Rey engendrá á Salomó d'aquella que fou d'Urías.
7 Y Salomó engendrá á Roboam. Y Roboam engendrá á Abías. Y Abías engendrá á Asá.
8 Y Asá engendrá á Josaphat. Y Josaphat engendrá á Joram. Y Joram engendrá á Ozías.
9 Y Ozías engendrá á Joatham. Y Joatham engendrá á Achaz. Y Achaz engendrá á Ezechías.
10 Y Ezechías engendrá á Manasés. Y Manasés engendrá á Amon. Y Amon engendrá á Josías.
11 Y Josías engendrá á Jechonías, y á sos germans en la transmigració de Babilonia.
12 Y després de la transmigració de Babilonia, Jechonías engendrá á Salathiel. Y Salathiel engendrá á Zorobabel.
13 Y Zorobabel engendrá á Abiud. Y Abiud engendrá á Eliacim. Y Eliacim engendrá á Azor.
14 Y Azor engendrá á Sadoc. Y Sadoc engendrá á Achim. Y Achim engendrá á Eliud.
15 Y Eliud engendrá á Eleazar. Y Eleazar engendrá á Mathan. Y Mathan engendrá á Jacob.
16 Y Jacob engendrá á Joseph espós de María, de la cual nasqué Jesús, ques anomena lo Christo.
17 De manera que totas las generacions desd' Abraham fins á David, son catorse generacions; y desde David fins á la transmigració de Babilonia, catorse generacions; y desde la transmigració de Babilonia fins á Christo, catorse generacions.
18 Y la generació de Jesu-Christ fou d'aquesta manera: Estant María sa mare desposada ab Joseph, abans que visquessen junts, se trobá haver concebut en son ventre del Esperit Sant.
19 Y essent Joseph son espós just, y no volent infamarla, volgué deixarla secretament.
20 Y estant ell pensant en aixó, veus aquí l'Angel del Senyor sel hi aparegué en somnis, dihent: Joseph fill de David, no temias rebrer á María ta muller, perqué lo que en ella ha nat del Esperit Sant es.
21 Y parirá un fill, y l'anomenará Jesús, perqué ell salvará á son poble dels pecats d'ells.