Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/30

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


perqué jo so bo?
16 Per lo tant los derrers serán primers, y los primers derrers; puix molts son los cridats, y pochs los elegits.
17 Y pujant Jesús á Jerusalem, pregué á part en lo camí á sos dotse deixebles, yls digué:
18 Mirau, nosaltres pujam á Jerusalem, y lo Fill del home será entregat als Prínceps dels Sacerdots y als Escribas, y lo condemnarán á mort,
19 Y l'entregarán als Gentils peraqué sen tragan mofa, yl assotian, yl crucifiquian: emperó al tercer dia ressuscitará.
20 Llavors se li acercá la mare dels fills del Zebedeu ab sos fills, adorantlo y demanantli alguna cosa.
21 Ell li digué: ¿Que vols? Ella respongué: Diheu que aquestos dos fills meus s'assentian en vostre regne, un á la dreta y altre á l'esquerra vostra.
22 Y Jesús responent digué: No sabeu lo queus demanau. ¿Podeu vosaltres beurer lo calser que jo he de beurer? ¿y ser batejats ab lo baptisme ab que jo so batejat? Y li diuhen: Sí, que podem.
23 Llavors ell los diu: En veritat vosaltres beuréu mon cálser y seréu batejats ab lo baptisme ab que jo so batejat: emperó l'estar sentat á ma dreta o esquerra, nom es donat á mi lo concedirho, sinó á aquells pera qui mon Pare ho te preparat.
24 Y quant los deu ohiren aixó, se indignaren contrals dos germans.
25 Mes Jesús los cridá envers sí, y digué: Sabeu quels Prínceps dels Gentils avasallan á sos pobles, y quels que son poderosos exerceixen domini sobre d'ells.
26 No será axí entre vosaltres; sinó que qualsevol que vulla ferse major entre vosaltres, sia criat vostre:
27 Y aquell que entre vosaltres vulla ser primer, sia criat vostre.
28 Axí com lo Fill del home no vingué pera ser servit, sinó pera servir, y pera donar sa vida en rescat de molts.
29 Y al exir ells de Jericó, lo seguí una gran multitut de gent.
30 Y veus aquí dos cegos sentats á la bora del camí, ohiren que Jesús passava, y comensaren á cridar, dihent: Senyor, Fill de David, teniu misericordia de nosaltres.
31 Y la gent los renyava peraqué callassen: emperó ells cridavan mes dihent: Senyor, Fill de David, teniu misericordia de nosaltres.
32 Y Jesús s'aturá, y los cridá, y digué: ¿Que voleu que jous fassa?
33 Senyor, li respongueren, que s'obrian nostres ulls.

34 Y Jesús compadescut d'ells los tocá los ulls. Y en aquell mateix instant vegeren, y lo seguiren.

CAP. XXI.

Jesús entra triunfant en Jerusalem. Trau del temple als que estavan venen allí. Maleheix una figuera; y confon als seus émuls ab parábolas y rahons.
1 Y al acercarse á Jerusalem, quant arribaren á Bethphage, prop de la montanya del Oliverar, Jesús enviá dos de sos deixebles,
2 Dihentlos: Anau á aquell lloch que está devant de vosaltres, y luego trobaréu una somera fermada, y un pollí ab ella: desfermaula y menáumels.
3 Y si algú vos digués res, responeuli quel Senyor los ha menester; y tot seguit los deixará.
4 Y tot aixó fou fet peraqués cumplís lo que havia dit lo Profeta, que diu:
5 Diheu á la filla de Sion: Mira