Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/85

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


y al que prenga lo ques teu, no tornias á demanarli.
31 Yl que vullau quels homes fassan pera vosaltres, aixó mateix feuho per'ells.
32 Y si amau als queus aman, ¿quin grat vos ne sentirán? perquéls pecadors també aman als quels aman á ells.
33 Y si feu be als queus fan be, ¿quin grat vos ne sentirán? puix los pecadors també ho fan.
34 Y si prestau á aquells de qui esperau rebrer, ¿quin grat vos ne sentirán? puix los pecadors també prestan als pecadors pera rebrer altre tant.
35 Amau donchs á vostres enemichs: feu be, y prestau sens esperar interés; y vostre gallardó será gran y seréu fills del Altíssim, perqué ell es bo fins perals desagrahits y dolents.
36 Siau donchs vosaltres misericordiosos, axí com es misericordiós també vostre Pare.
37 No judiqueu, y no seréu judicats; no condemneu, y no seréu condemnats; perdonau, y seréu perdonats:br /> 38 Donau, y seus donará; bona mesura, apretada, y crumullada seus tirará á la falda. Puix ab la mateixa mida ab que amidaréu, seréu amidats.
39 Yls deya també un símil: ¿Per ventura un cego podrá guiar á altre cego? ¿no caurán los dos en lo fosso?
40 No es lo deixeble superior al mestre, ans be será perfet qualsevol que sia com lo mestre.
41 ¿Y perqué miras la bolva en l'ull de ton germá, y not adonas de la viga que tens en ton ull?
42 ¿O com pots dir á ton germá: Déixamte traurer, germá, la bolva de ton ull, no reparant tu la viga que tens en ton ull? ¡Hipócrita! trau primer la viga de ton ull, y després hi veurás pera traurer la bolva del ull de ton germá.
43 Puix nos bon arbre lo qui fa fruyt mal, ni mal arbre lo qui fa bon fruyt.
44 Perqué cada arbre es conegut per son fruyt. Puix nos cullen figas dels arsos, ni rahims dels esbersers.
45 L'home bo del bon tresor de son cor trau lo be, y l'home dolent del mal tresor de son cor trau la maldat. Puix de l'abundancia del cor parla la boca.
46 ¿Perqué donchs me cridau, Senyor, Senyor, y no feu lo que jous dich?
47 Tot aquell que ve á mi, y ou mas paraulas, y las cumpleix, jo vos mostraré á qui se sembla:
48 Es semblant á un home que edificá una casa, lo qual cavá, enfondí, y posá los fonaments sobre roca; y quant vingué una riuhada, pegá ab furia lo riu contra aquella casa, y no pogué móurerla, perqué estava fundada sobre roca.
49 Emperó aquell que ou, y no fa, es semblant á un home que fabricá sa casa sobre terra sens fonaments; y contra la qual pegá ab ímpetu la riuhada, y tot seguit caygué, y fou gran ruina de la tal casa.

CAP.VII
Cura Jesús al criat del Centurió. Ressuscita al fill de la viuda de Naim. Respon als missatgers de Joan Baptista. Repren als Jueus, y los compara á uns noys que jugan. Una dona li ungeix los peus. Parábola dels dos deutors.
1 Y QUANT hagué acabat estas pláticas al poble quel escoltava, entrá en Cafarnaum.