Pàgina:Obras completas del doctor D. Manuel Milá y Fontanals - III (1890).djvu/172

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Per aquesta obra axí com per lo Libre de Concordances se veu que lo divís ó senyal de J. March era: "Columba pros."

II.º Una cobla conservada en lo lay de Torroella (Tan mon voler): «Un soptós pler m'es vengut per lo veure [1]

Lo Rey en Pere, J. March, lo Vescomte de Rocabertí. Est Vescomte segurament lo mateix á honor del qual escrigué Castellnou son compendi, general de l' estol d' Orient y virey de Atenas y Neopatria, fou molt estimat del infant y després rey En Joan y de sa muller, y aquesta quant lo Vescomte era á França, sempre li demanava novells, lo qual no volia dir, com algú ha cregut, pastorellas de Nadal, sino novas é novellas. — «Questió entre lo Vescomte de Rocabertí e Mossen Jacme March sobre lo departiment del estiu e del ivern: Mossen Jacme si-us platz vullatz triar.» Son 13 coblas unissonants ab sols dos rims. «Sentencia dada sobra la dita questió é departiment per lo rey En Pere"» 3 coblas ab los mateixos rims.

Mossen Pere March tresorer del Duch real de Gandía tenia per muller l' any 1395 á N' Alihanor Ripoll, neta del Senyor de Genovés. En son testament otorgat á Xátiva (1413) anomena com á fill primogénit á Ausías. D' aquell diu Santillana: «Mosen Pere March el viejo, valiente y noble caballero, fizo asaz fermosas cosas, entre las quales escribió proverbios de grant moralidat.» Y diu molt be com se pot véurer per las cinq obras totas morals que d' aquell coneixem y com demostra la que anem á transcríurer [2].

  1. Es cosa digna de notarse que 'n los infinitius que, com aquest, tenen ja una r ans de la e, los antichs M. SS. may hi posan un' altre r final, y est ús se deuria haver seguit, encara que per una errada imitació dels altres infinitius comensen ja á trobarse los en rer en lo seggle XVI.
  2. En la transcripció d' aquesta obra y la que farem aprés d' una de Jordi triam de las variacions del Cansoner de Paris y las del de Saragossa la llissó que 'ns sembla millor.