Pàgina:Obres festives del Pare Francesc Mulet (1876).djvu/18

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

 Morí lo P. Francesch Mulet en Valencia, á 26 de Setembre de l'any 1675.


 Pensen, sense fonanment, moltes persones que per il-lustrades se tenen, que la jovialitat y lo bon humor no poden ferne enjamai bona lligaça ab la ciencia, la virtut y la relitjositat, sent així que evidentment demostren tot lo contrari mil insignes eixemples de grans homens que, ab tot y aixó d'haber gastat en sa vida molta broma, han segut modelos de relitjositat, virtut y ciencia als que la humanitat rendira eternament sa admiració y son respecte.
 Per si, pera desvanir la falsa creencia que la matjoria dels valencians ne tenen formada de que lo P. Mulet no va serne mes que, deixant á part son natural ingeni, un frare llech de rústich y vulgar enteniment, ó, com qui diu, un petris incultis, no hi bastara coneixer los anteriors apunts biográfichs, encara nos resta, consignarne así la opinió tan poch coneguda com digna, per tots conceptes, de ser atesa, que lo docte P. Teixidor abans citat, ne tenia ventajosament formada de nostre home.
 En comprobació de lo que venim dient, héu así lo qu'el P. Teixidor escriu en una de les sehues obres inédites, ocupantse del P. Francesch Mulet, á qui no seria ningun despropósit apellar «lo Quevedo valenciá», ab qui pareix tenir algun punt de contacte, já que to Qaevedo catalá s'anomena en tots los pobles del principat de Catalunva á lo celebérrim Rector de Vallfogona: «Totes les memories manuscrites qu'he tingut ocasió de llegir (diu lo P. Teixidor), aseguren que lo P. Mulet ne fon un de los matjors sutjectes qu'en llur temps va tenir la relitjó, de profun-