Pàgina:Pragmatica Real concernent la pacificacio y bon gouern de la present ciutat y Regne y la prohibicio de portar escopetes denit y de tenir y portar espases llargues (1602).pdf/3

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Ara ojats queus notifiquen, y fan a ſaber de part de la S.C.R. Mageſtat. E per aquella

D

E part del Illuſtriſsimo, y Excellentiſsimo ſeñor Don Iuan de Ribera Patriarcha de Antiochia, Arquebisbe de Valencia, Llochtinẽt, y Capita general en la preſent ciutat, y Regne. Que per quant hauentſe manat fer, y publicar diuerſes Pragmatiques, y Crides en la preſent ciutat, y Regne per los predeceſſors de ſa Excellencia, a fi, y effecte de reprimir, y atallar los danys, homicidis, vicis, delictes, y exceſſos ques fan, y cometen en la dita preſent ciutat, y Regne, no ſe han pogut remediar, ni preuenir, ans ſe van continuant, y augmentant de caſcun dia, en gran deſeruey de noſtre Señor Deu, y dany notable de la Republica, y poblats en aquella. Per ço ſa Excellencia, deſijant ſummament lo be vniuerſal de didta ciutat, y Regne: e volent prouehir a la pau, tranquilitat, y repos dels qui vihuen en aquella, y aquell, y atallar en quant li ſera poſsible los dits delictes, homicidis, y danys: ſens derogacio, empero de les dites Pragmatiques, y Crides, y de altres qualſeuol, que a cerca de dites coſes, ſon eſtades fetes, y publicades, y de les penes en aquelles, y en qualſeuol de aquelles contengudes, y expreſſades: ans a major corroboracio, y confirmacio de les dites Pragmatiques, y Crides, ab vot, y parer dels Magnifichs Regent la Real Cancelleria, y Doctors del Real Conſell Criminal, eſtatueix, ordena, y mana les coſes infra immediate ſeguents.

Que porten llums deſcubertes tocada la queda.

E PRIMERAMENT, que per quant, per experiencia ſe han viſt his vehuen de caſcun dia, los grans danys, y homicidis que ſe han ſeguit, his ſegueixẽ, de no hauerſe obſeruat, y guardat lo Fur vintydoſe en orde, ſots lo titol de Saigs, y Porters, y les Pragmatiques, y Crides, que per deguda execucio, y obſeruança del dit Fur, per noſtres Predeceſſors ſon eſtades fetes: y aixi conue molt lo fer guardar, y obſeruar les dites Pragmatiques; per medi de les quals, ſe confia ſe atallarã los dits homicidis, y altres danys que denit ſe fan, y cometen. Per ço ſa Excellencia proueheix, ordena, y mana, que ninguna perſona de qualſeuol eſtat, grau, y condicio que ſia: aixi anant a peu, com a cauall, o en coches, o carroces: de huy auant vaja, ni traſteje, ni eſiga parat denit per la preſent ciutat, y arrauals de aquella, ſens portar llum deſcuberta, apres que haura tocat la Campana dita del ſeny: la qual caſcuna nit tocara, y ſenyalara. Ço es, en los Meſos de Setembre, Octubre, Nohembre, Dehembre, Giner, Febrer, Març, y Abril, a les ſet hores de prima nit. Y en los meſos de Maig, Iuny, Iuliol, y Agoſt, a
A 2 les