Pàgina:Pragmatica Real concernent la pacificacio y bon gouern de la present ciutat y Regne y la prohibicio de portar escopetes denit y de tenir y portar espases llargues (1602).pdf/4

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

les nou hores; ſots pena la primera vegada de vint ſous, partidors, la mitat al official prenedor: y laltra mitat als cofrens Reals de ſa Mageſtat, y comu de la preſent ciutat, mijerament, y de eſtar en la Preſo, fins hajen pagat aquells. Y aixi mateix los ſien lleuades les armes que portaran, encara que ſien de les permeſes, y portades a caſa del Iuſticia Criminal. Y per la ſegona vegada en doble pena, y ſis dies de preſo. Y per la tercera en totes les dites penes, y altres majors, a arbitre de ſa Excellencia, y Real Conſell impoſadores.

Que los vagamũdos ſien deſterrats. ITEM, que qualſeuol perſona q̃ eſtara en la preſent ciutat, y en altres qualſeuol ciutats, viles, llochs, e parts del preſent Regne, vagamundo, y no tindra offici, ni boncfici, ni renda de hon puixa viure: dins tres dies apres dela publicacio de la preſent, buyde, e haja de buydar la preſent ciutat, e termede aquella, e de les mes ciutats, viles, e llochs del preſent Regne, hon ſe trobara lo tal vagamundo, y dins altres tres dies de tot lo Regne reſpectiuament: ſots pena de cent açots, o verament ſe poſe ab amo, dins los tres primers dies, ahon exercite ſon offici: altrament ſi dins la preſent ciutat, eo de les demes ciutats, viles, y llochs del preſent Regne, arrauals, y termes de aquelles reſpectiue ſeran attrobats los dits Vagamundos, e ſens amo, actualment no ſeruint, o no exercitant ſon offici: Sien encorreguts en la ſobredita pena, la qual irremiſsiblement los ſia executada. La qual execucio ex nunc, y en quant meneſter ſia, ſe comet a qualſeuol official, exercint juriſdictio Criminal, q̃ dits delinquents pendra, e haura a ſes mans. E ſi per cas dins lo dit termini de tres dies no trobaran amo, ſien tenguts buydar, com dit es, les dites ciutats, viles, e llochs ahon eſtaran, o venirſe a preſentar dauant de hu dels Magnifichs Iutges dela Regia Cort: pera que enteſa, y examinada la veritat, ſe puixa prouehir lo fahedor. E ſa Excellencia per donar animo als officials, y miniſtres de la Juſticia, pera que ab ſumma diligencia, y cuydados procuren pendre, y capturar los dits vagamundos, promet, que de diners de la Regia Cort, los manara donar, y donara per caſcu de dits Vagamundos, vint ſous, encontinent que ſera executada la ſentencia contra aquells.

Que tinguen tots obligacio, en cas de qualſeuol queſtio, brega, o altre delicte, perſeguir los delinquents fins capturarlos, y ſeguir lo apellido del Rey.

ITEM, per quant ſe ha viſt per la experiẽcia, que cometentſe en la preſent ciutat, y arrauals de aquella, o en les demes ciutats, viles, e llochs del preſent Regne alguns delictes, los malfactors ſen van, y eſcapen a ſon ſaluo, o per no trobarſe officials, en aquella ocaſio, e lloch hon lo tal delicte ſe comet, o per que los que ſi troben, no ſon part pera pendre los tals delinquents ni los altres particulars que alli ſe repleguen, y troben donen, ni volen donar fauor, y auxili als officials Reals, pera capturar dits Delinquents: ans be aquells ſe eſtan a la mira, e altres nos mohuen deles portes de ſes caſes, pera ajudar als officials de ſa Mageſtat, lo que es contra Furs, Priuilegis, y Pragmatiques Reals del preſent Regne. Per ço ſa Excellencia proueheix, y mana, que ſeguintſe en la preſent ciutat de Valencia, y arrauals de aquella, eo en les demes ciutats, viles, e llochs del preſent Regne, queſtio, brega, o rixa alguna entre qualſeuol perſones, de qualſeuol grau, condicio, o eftamẽt
que