Pàgina:Pragmatica Real concernent la pacificacio y bon gouern de la present ciutat y Regne y la prohibicio de portar escopetes denit y de tenir y portar espases llargues (1602).pdf/5

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.

que ſien. De continent los que alli ſe trobaran, hajen, e fien tenguts, e obligats perſeguir los delinquents, apellidant lo nom del Rey, e acudint ab ſes armes, en ſeguiment dels que haurã mogut, o fet dites queſtions, e bregues. E no deixen lo dit apellido, y ſeguiment dins la preſent ciutat, y arrauals de aquella, y en les demes ciutats, viles, y llochs del preſent Regne, ahon los tals delictes ſe perpetraran reſpectiuament, fins los tals delinquents ſien preſos. E ſi per cas ſe recullen en alguna caſa, o caſes, ſe poſen a la porta, e circuheixquen les dites caſa, o caſes. E aixi mateix ſis recullien en alguna Eſgleſia, o altre lloch, hajen de guardar alli, fins que ſien llicenciats, per los officials Reals principals que alli auran acudit. Y lo mateix ab molta puntualitat hajen de fer, e facen los que veuran, e oyran lo dit apellido, y nom del Rey, eo altrament veuran fugir algu, que anas en modo de hauer feta brega, o altre mal: Sots pena de ſexanta ſous, y de quinze dies de preſo, e altres penes a arbitre de ſa Excellencia, conforme a la negligencia, y remiſio de cada hu, irrimiſsiblement exhigidores per caſcuna vegada que ſera fet lo contrari.

Que ſe hajen de ſeguir los delinquents, en cas que fuigguen fora la ciutat, fins tant ſien preſos.

ITEM, que ſi per cas los tals delinquents exiran fugint, fora la preſent ciutat, o arrauals de aquella, o fora les altres ciutats, viles, y llochs del preſent Regne. Per lo ſemblant hajen de ſeguir aquells, ab lo official, o officials Reals ques trobaran, o ſens aquells, y no deixen, ni goſen deixar lo dit ſeguiment, fins tant que dits delinquents ſien preſos, o fins ſien per lo official Real principal, qui a dit apellido haura acudit, llicenciats: ſots la pena en lo precedent capitol expreſſada, per caſcu, e per caſcuna vegada, que ſera fet lo contrari.
A 3 ligen-