Relacio del socorro de Almenar, donat per lo senyor de la Motte

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

RELACIO DEL
SOCORRO DE
ALMENAR, DONAT
PER LO SENYOR DE LA MOTTE,
Oudencur, Lloctinent General del exercit del Rey Christianissim nostre Senyor, en Catalunya, y del que ses passat en dit socorro, juntament ab la descripcio de la plassa. Aportada per lo senyor de San German Dapchon Capità de Caualleria als Senyors Deputats, y Consellers.

Floritura - Relacio 1641.jpgAb llicencia, En Barcelona, en casa Pere
Lacaualleria, Any 1641.


IESVS MARIA.


D
Illuns à 4. de Noembre lo exercit del Rey de Castella, gouernat per don Vicens de la Marra, Comanador de Malta, Napolita de nacio, compost de dos mil caualls, y tres mil homens de peu, ab sis pessas de artilleria de 24. fins 30. lliuras de bala, enuesti la Vila, y Castell de Almenar, y tres horas despres prenguè la Vila, y cremà la porta de la Iglesia, ahont feren mil crueltats, y actes indignes de Catolichs contra lo respecte degut à Deu nostre Senyor, y contra las donas.

 Dimarts als 5. de dit mes lo senyor de la Mota fonch auisat per Iaume Guerris Gouernador de la plassa, que ses aportat en son particular ab gran prudencia, y valor. Rebut dit auis, sa Excelencia al punt donà orde marchàs tota la Caualleria, y Infanteria que tenia en las parts de Lleyda (restant lo demes gros al Camp de Tarragona) dret à Alguayre à vna llegua del camp dels enemichs, y de Almenar, que venian à fer en tot mil caualls, y mil y sinch cents Infants Francesos: y Catalans la Companya de don Iosef Amat, y lo Tercio de Lleyda, gouernat per lo Paer en Cap, de quatre cents homens. Las quals tropas arribaren Dimarts en la nit.
 Dimecres a 6. al apuntar lo dia sa Excelencia marchà dret als enemichs en orde de batalla en tres batallons, y feu comensar la escaramuça per la Companya del senyor don Iosef Amat, y lo senyor Duplessis, que pelearen, ys mesclaren ab tal valor ab los primers corredors del enemich, quels forçaren a retirarse en son gros, al fauor de son canò.
 Dos dies duraren las escaramuças, sens amostrar los enemichs senyal algu de donar batalla, lo qual obligà a sa Excelencia a retirar son exercit fora la plana, y venirsen per Alguayre sempre a la vora del riu. Despres de auer fet refrescar lo exercit, que auia dos dies no auia menjat cosa, determinà de atacar de nou los enemichs entre lo riu de Segre, y la montanya, valentse de la nit; lo qual reisquè ab tanta felicitat, que forçà tots los corps de guarda de infanteria, y caualleria, y llansà dins la plassa lo senyor del Portal, y Quartier ab vint Francesos dels mes arriscats de son exercit.
 Diuendres à las vuyt horas arribà prop la muralla vn trompeta, y vn ajudant del enemich, demanant se rendissen. Als quals respongueren lo Gouernador, y lo senyor del Portal, y Quartier, que no podian donar lloch al que demanauen, que ells eren entrats ab socorro dins la plassa, y ab sinch cents Francesos, que estauen en estat de destruir quatre exercits com lo seu, y que si volian ferlos merce de acometre, que ells los obririen las portas per entrar; y que si altre trompeta, o persona venia ab tals demandas, quel farian penjar encontinent a la porta a vista dels quils embiarien.
 Arribada la resposta al General dels enemichs, donà orde als que estauen minant lo Castell de retirarse, y que los canons se retirassen tambe, ab tota la gent. Desdel castell los feren vna general salua, ab quels mataren molta gent; lo qual ohit per sa Excelencia duptà no fos vn assalt general en la plassa, muntà al punt a cauall, y ordenat son exercit, ab tota diligencia marchà dret al enemich; y vist se retiraua, donà sobre la retaguarda, dels quals moriren molts, yls seguì batent fins prop de Tamarit.
 Sa Excel. ha donat orde al senyor de S. German, de aportar la noua, y dir als senyors Deputats, y Concellers, quant be han peleat generalment tots los Catalans. Lo senyor Paer de Lleyda, y tots los oficials de son Tercio, se son aportats com homens de prudencia, y valor. Don Ioseph Amat, Gieroni Lleonart Lloctinent, y Baltasar Terroja Alferez, y los demes oficials, y soldats han acomès lo enemich com arriscats, com homens de valor lo han abatut, com a esforçats se son mesclats ab ells, encara que molt inferiors en numero, y tantas vegadas se son relligats, y acomès lo enemich, que apar que no sols temen la mort, antes la desafien en plena campanya.
 Han dexats los enemichs molts carros carregats de municions, y bagatje, y carros de artilleria, vn morteret, y molts gabions; y major infamia ab sa fugida, dexant morts mes de 300. homens.
 Està Almenar en las fronteras de Aragò, y es lo vltim lloch de Catalunya de aquexa part, al cap de vna plana que dura quatre lleguas. Està situat lo castell al cap de dita plana sobre vna petita eminencia, y lo lloch està en lo baix de aquella, y de la part de Catalunya à vn tir de canò passa Segre. Te dit castell de la part de Aragò dos altras iguals eminencias a tir de pedrenyal, ahont lo enemich tenia plantadas dos baterias; es dita plassa segons lo estat present molt dolenta.
 Lo senyor de la Mota tornat de perseguir los enemichs, ha visitada dita plassa, ahont ses detingut tot lo die, y ha feta trassar en sa presencia las fortificacions per vn Ingenier Frances, al qual ha dexat en ella, y diners per passarla auant.
 Dissapte als 9. sa Excelencia tornà a Lleyda, ahont fonch rebut ab comu aplauso de tots los habitants, y ab grans festas, de ahont ha embiadas las tropas en diferents llochs acomodats pera socorrer per tot ahont sia menester, y per disposar las cosas de Almenar a qualseuol resistencia.