Relacio molt verdadera de la victoria qve ha tingvt lo señor Mariscal de la Motte

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

RELACIO
MOLT VERDA-
DERA DE LA VIC-
TORIA QVE HA TINGVT LO SE-
ñor Mariscal de la Motte, contra lo exercit del Rey de Castella, en Torre de Segre, y tambe cerca del Castell del Gerri, a la part de Castello de Farfanya, a 31. del passat.

Floritura - Relacio 1642.jpgAB LLICENCIA,
En Barcelona en casa de Iaume Mathevat deuant la Rectoria del Pi, any 1642.


P

ER carta de sa Excelencia lo señor Mariscal de la Motte de trenta hu del passat, ha sabut lo senyor Dargenson, com lo mati de dit dia, lo dit señor Mariscal de la Motte, ha pres a Torre de Segre ab vn Capita, y quoranta mosqueters rendits a discrecio, y com tambe lo mateix dia, y al mati, lo senyor Comte de Rieux a desfet, y batut vn comboy de docents carros de viurers tots presos, ab mes de docentas mulas, y quoranta caualls, fent las demes caualcaduras quels tirauan restadas mortas, y tallat en pesas a quatra cents caualls, y altres tants mosqueters, que acompañauan al dit comboy y, tots morts, fora de docents fets presoners. Y lo mateix dia lo Capita de Saliere del regiment del Baro de Alez de Gassion, ha batuts sinquanta soldats de cauall del enemich, cerca del castell del Gerri, a la part de Castello de Farfaña, dels quals ni ha trenta de morts en lo camp, y la resta presos.

 Tambe de Italia te auis dit senyor Dargenson, entre altres coses considerables, com lo senyor Princep Tomas, y lo senyor Duch de Longueuille comandant en Italia las armas de sa Magestat Christianissima lo Rey nostre Senyor (que Deu guart) han surpres a Verrua, plaça molt important cituada sobre del Po, y abans auian tambe pres a Tortona, y aço ames del siti que tenen plantat a Alexandria de la Palla.