Resolució GAH/2899/2017, de 18 de desembre, per la qual es dona conformitat al canvi de nom del municipi de Calonge, que passa a denominar-se Calonge i Sant Antoni

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Resolució GAH/2899/2017, de 18 de desembre, per la qual es dona conformitat al canvi de nom del municipi de Calonge, que passa a denominar-se Calonge i Sant Antoni
Generalitat de Catalunya
Resolució per la qual es dona conformitat al canvi de nom del municipi de Calonge, que passa a denominar-se Calonge i Sant Antoni, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 7521, del 21 de desembre de 2017
 Baixa


RESOLUCIÓ GAH/2899/2017, de 18 de desembre, per la qual es dona conformitat al canvi de nom del municipi de Calonge, que passa a denominar-se Calonge i Sant Antoni.

El 20 de gener de 2017, l'Ajuntament de Calonge va iniciar un expedient de canvi de nom del municipi de Calonge pel de Calonge-Sant Antoni. Aquest canvi de denominació té per objecte reconèixer la personalitat i la complementarietat dels dos nuclis que conformen el municipi, Calonge i Sant Antoni de Calonge, en un únic nom.

La proposta de canvi de nom del municipi va ser sotmesa a informació pública mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i la seva exposició al tauler d'anuncis de la corporació durant un període de 30 dies. Dins aquest termini es van presentar diverses al·legacions.

En la sessió de 25 de maig de 2017, el Ple de l'Ajuntament de Calonge va desestimar les al·legacions presentades durant el tràmit de la informació pública i va aprovar el canvi de denominació del municipi de Calonge pel de Calonge-Sant Antoni.

El 2 de juny de 2017, va tenir entrada al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge el certificat de l'acord d'aprovació del canvi de denominació del municipi juntament amb una còpia de l'expedient administratiu.

El 29 de juny de 2017, l'Institut d'Estudis Catalans va informar desfavorablement sobre la proposta de canvi de nom del municipi de Calonge pel de Calonge-Sant Antoni aprovada per l'Ajuntament, perquè considera que «als noms dels municipis formats pels noms de dos o més nuclis no s'ha de fer servir el guionet per coordinar-ne els components, sinó la conjunció i. La forma adequada a la normativa vigent de la llengua catalana seria, per tant, Calonge i Sant Antoni».

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge va fer arribar aquest informe a l'Ajuntament de Calonge per tal que, de conformitat amb el que estableix l'article 4.2 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya, es pronunciés sobre el canvi de nom proposat per l'Institut d'Estudis Catalans, dins el termini de tres mesos a comptar de la recepció de l'informe esmentat.

Per mitjà de l'acord del Ple de 26 d'octubre de 2017, l'Ajuntament de Calonge va assumir el canvi de denominació proposat per l'Institut d'Estudis Catalans. Aquest acord va ser comunicat al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge el 2 de novembre de 2017.


Atès el que disposen els articles 30 a 32 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i els articles 2 a 4 del Decret 139/2007, de 26 d' juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el Registre d'ens locals de Catalunya, i d'acord amb l'informe de l'Institut d'Estudis Catalans;

Atès el Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designa a òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució,

Atesa l'ordre d'autorització de signatura de la vicepresidenta del Govern i Ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials a favor del secretari d'Administracions Locals de 14 de desembre de 2017;


Resolc:

—1 Donar conformitat al canvi de nom del municipi de Calonge, que passa a denominar-se Calonge i Sant Antoni.


—2 Incorporar aquesta modificació en el Registre del sector públic local de Catalunya del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.


—3 Posar en coneixement de l'Administració de l'Estat aquest canvi de nom als efecte' del que preveu l'article 32.2 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.


—4 Publicar aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Les administracions públiques interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, sens perjudici de la possibilitat de formular el requeriment previ previst a l'article 44 d'aquesta mateixa Llei.


Barcelona, 18 de desembre de 2017


P. a. de la vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials

Joaquim Ferrer i Tamayo

Secretari d'Administracions Locals


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)