Vés al contingut

Resolució GRI/2935/2012, de 27 de desembre, per la qual es dóna conformitat al canvi de nom del municipi de Roda de Barà, que passa a denominar-se Roda de Berà

De Viquitexts
Resolució GRI/2935/2012, de 27 de desembre, per la qual es dóna conformitat al canvi de nom del municipi
de Roda de Barà, que passa a denominar-se Roda de Berà

Generalitat de Catalunya
(2014)


RESOLUCIÓ
GRI/2935/2012, de 27 de desembre, per la qual es dóna conformitat al canvi de nom del municipi de Roda de Barà, que passa a denominar-se Roda de Berà.

El dia 21 de maig de 2012, l'Ajuntament de Roda de Barà va iniciar un expedient de canvi de nom del municipi de Roda de Barà pel de Roda de Berà. Aquest canvi de denominació té per objecte adequar la denominació del municipi a la normativa lingüística i a la tradició toponomàstica catalana.

La proposta de canvi de nom del municipi s'ha sotmès a informació pública mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i l'exposició en el tauler d'anuncis de la corporació durant un període de 30 dies, i no s’hi ha presentat cap al·legació.

En sessió de 27 de setembre de 2012, el Ple de l'Ajuntament de Roda de Barà va aprovar, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, el canvi de denominació del municipi, que passa a denominar-se Roda de Berà.

En data 3 d'octubre de 2012, va tenir entrada en el Departament de Governació i Relacions Institucionals el certificat de l'acord d'aprovació del canvi de denominació del municipi, juntament amb una còpia diligenciada de l'expedient administratiu, on figura, entre altres documents, l'informe emès per l'Institut d'Estudis Catalans el 7 de juny de 2012, relatiu a la correcció de la forma normativa del nom Roda de Berà.

Atès el que disposen els articles 30 a 32 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 2 a 4 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el Registre d’ens locals de Catalunya, i d’acord amb l'informe de l'Institut d’Estudis Catalans,


Resolc:

—1Donar conformitat al canvi de nom del municipi de Roda de Barà, que passa a denominar-se Roda de Berà.

—2Incorporar aquesta modificació en el Registre d’ens locals de Catalunya del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

—3Comunicar a l'Administració de l’Estat aquest canvi de nom als efectes del que preveu l'article 32.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

—4Publicar aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els ens locals i les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Amb caràcter previ, els ens locals poden formular requeriment davant la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 27 de desembre de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
i consellera de Governació i Relacions Institucionals


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)