Tirant lo Blanch (1873-1905)/Capítol 1

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


COMENÇA LA PRIMERA PART
del llibre de TIRANT, la qual tracta de certs virtuosos actes que feu lo comte Guillem de Varoych en los seus benaventurats darres dies.


CAPITOL PRIMER.


E
tan alt grau excelleix lo militar ftament, q deuria elfer molt rauerit fi los cavallers obfervaven aquell fegons la fi per que fonch inftituyt e ordenat. E ptat com la divina providencia ba ordenat e li plau que los VII planets donen influencia en lo mon e tene domini fobre la humana natura, donant los diverfas inclinacions de peccar e viciofament viure, empero nols ha tolt lo universal creador lo franch arbitre, que si aquell es ben regit les pode, virtuofamet vivint mitigare vençre, si ufar volen de discrecio; e per ço, ab lo divinal adjutori, sera departit lo prefet llibre de cavalleria en set parts principals, per demostrar la bonor e fenyoria que los cavallers deuen haver fobre lo poble. La primera part fera del principi de cavalleria; la segona sera del ftamet e ofici de cavalleria; lo terç es de del examen que deu effer fet al gentilhom o generos qui vol rebre l'orde de cavalleria; lo quart es de la forma com deu esser fet cavaller; la finquea es que fignifiquen les armes del cavaller; la sisena es dels actes e coftumes que a cavaller pertanyen; la fetena e darera es dels honor que deu esser feta al cavaller. Les quals set parts de cavalleria seran deduydes en ferta part del llibre. Ara, en lo principi, fe tractara de certs virtuosos actes de cavalleria que feu l'egregi e ftrenu cavaller, pare de cavalleria, lo comte Guillem de Varoych en els feus benaventurats derers dies.