Tirant lo Blanch (1873-1905)/Capítol 12

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


Com lo Rey angles dona licencia al hermita que anas a fer les magranes compostes.


Llevant fe de taula, lo confortat rey d Anglaterra dona lifencia al hermita q anas a fer les magras, les quals en pochs dies foren fetes. E acabades aquelles, lermita fen ana al rey e dix li:


-Fenyor, fi voftra fenyoria me dona llicencia, yo ire per donar complimet al que es ftat deliberat; l'excellencia voftra faça pofar en orde tota la gent qui te de exir defora.


E lo rey dix que era molt cotent. E en la fcura nit lo virtuos hermita mudas les veftidures que tenia aparellades de moro, e per la porta falfa del caftell ifque molt fecretamet, que per negu no fonch vist ne conegut; e pofas dins lo camp dels moros.


E com a ell li paregue hora, laça les magranes a una part del camp, prop de una tenda de un gran capita paret del rey moro, e com fonhc quafi paffada la mitja nit, lo foch fo tan gra e tan fpantable que tots ne ftaven admirats de les grans flames que lanfava. E lo rey e los altres moros, defarmats axi co ftaven, cuytaren en aqlla part lo major foc per apagar lo, e nol pogueren iames apagar per molta aigua que y lançaven, ans com mes aigua hi lançaven mes fencenia.


Lo virtuos rey de Anglaterra com veu lo gran foch, armat com ftava, ab aquella poca gent que reftada li era, ifque de la ciutat e ab gran animo feri en los moros, e feyen tan gran deftruccio dells que era cofa defpant, que no prenien nengu a merce.


Com lo rey moro veu tan gran foch e tanta gent fua morta, cavalca fobre un ginet e fugi, e recollis dins un caftell que havia pres, qui havia nom Alimburch, e alli feu se fort ab tots aquells qui del camp eren campats.


Fonch molt admirat ell e tots los altres moros, com eren ftats axi roputs, car no podien penfar quina era ftada la caufa de tan gran defbarat, com ells foffen cinquanta vegades mes que los criftians.


Com los moros foren fugits, los criftians robaren lo camp dels moros, e fonch ia de dia clar, ab grandiffima victoria entraren dins la ciutat.

Lo rey moro, apres paffats quatre dies, trames fos embaxadors ab una lletra de batalla dl rey dAnglaterra, la qual era dl tenor feguent: