Tirant lo Blanch (1873-1905)/Capítol 18

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


La resposta que lo Rey hermita feu a la comtessa de varoych com lo suplica que li fes merce de dir li son nom ni quina amistat hauia tenguda ab son marit lo comte guillem de varoych, e lo que ell li respongue, recitant li les batalles de la ciutat de roan e dels seus actes.


-Comteffa- dix lo rey hermita -, no es ara temps ne hora per a podervos manifeftar lo meu nom, car en altres cofes mes neceffaries e utils per a tots tinch de entendre; per que us prech quem vullau preftar les armes que us he demanades, e aço us haure a gracia fingular.


-Senyor- dix la comteffa-, yo de bon grat fo contenta d preftar les a voftra altefa; mas, fi deu vos done bona victoria del rey moro, me façau gracia q, puix lo voftre nom no puch faber, almenys quem diga voftra fenyoria quina conexença e amiftat ha tenguda ab mon marit.


Refpos lo rey:


-Fenyora, puix tant me forçau e voleu que ho diga, yo fo content per lo molt merexer voftre. Be fou en record de aqlla gran batalla que voftre marit vence al rey de França en la ciutat de Roa. Voftre marit era capita major de la ciutat, e vench lo rey de França ab seixanta milia combatents entre de peu e de cavall, e voftre marit Guillem de Varoych ifque ab poca gent de la ciutat, e lexa los portals molt ben proveits; e al cap del pont feu fi un bell fet darmes, de que moriren dels francefos en lo pont, ab los qui caygueren en la ribera, paffats cinch milia homes. E voftre marit retragues devers la ciutat, e tots los de Picardia paffaren un pas e penfaren pendre la ciutat, fi no per Guillem de Varoych, quis feu fort a la porta. E plega lo rey ab tot fon poder, e feu alli un fingular fet darmes, en tant q voftre marit fen entra, e molts francefos ab ell enfeps. E aqlls qui guardave les torres dl portal de la ciutat dxaren caure la porta caladiffa co vere q ja ni havia prou de francefos, e lo rey refta d fora. Com En Guillem de Varoych hague deftroçada tota la get, e pofatf en forts prefons, e veu q lo rey de Fraça cobatia la ciutat ab fran fforf per pendre vostre marit. Lo Comte, ifque per altra porta de la ciutat e feri en aquell lloch on era lo rey de França. E los de la ciutat ifqueren tambe, e lo rey fonch ferit de dos nafres, e mataren li lo cavall; e un cavaller dels feus, qui veu tan malament nafrat lo rey, e ftava a peu, davalla del feu cavall e feu hi puiar lo rey a cavall, e fon li forçat que fen anas, e la batalla fon pduda. Comteffa, fou en record co aps pochs dies paffats vre marit vech en aqueft regne per manament del fenyor rey, e ab quanta honor fon rebut per lo rey e per tots los del regne, e romperen li un tros del mur, car no confentiren q entras per porta neguna, e anava fobre un carro emparamentat de draps de brocat e los cavalls qui tiraven lo carro anaven ab paraments de feda, e ell anava tot fol fobre lo carro, armat tot en blanch ab lefpafa nua en la ma. Apres vengueren en efta voftra ciutat de Varoych, e aci ftiguere per alguns dies, e yo continuament fuy en fa companyia e en les guerres ere frares darmes.


No tarda gran espai que la Comtessa feu principi a tal parlar.