Tirant lo Blanch (1873-1905)/Capítol 21

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


Com lo Rey hermita sescusa que no volgue lexar a la coteffa son fill.-Molt vos dfitjara obeir, fenyora coteffa, si la voftra demanda fos honorofa e jufta, com la honor e ftima de voftre fill yo tinch per mia; car fabuda cofa es q los homens han d exercitar les armes e han a faber la pratica d la guerra e lo gentil ftil que aqueft benaventurat orde de cavalleria te, e es deguda cofa e de bona confuetud que los homens d honor en gran ioventud deuen principiar les armes, car en aqlla edat aprenen molt millor qls altres, axi en batalles de cap clos com en guerres guerrejades. E per quant aqueft es ara en la millor edat del mon per veure e fentir les honors grandiffimes qls cavallers aconfeguexen en femblants fets exercint virtuofos actes, per que yol vull portar en ma companyia de tenir lo en compte e ftima de fill, e yo fer li he tota aqlla honor qm fera poffible, per amor de fon pare e per contemplacio voftra. O qna gloria es per a la mare tenir fill iove e difpost ques fia trobat es trobe en femblants batalles dignes de gloriofa fama! E per ço es de neceffitat que vinga ell ab mi, e yo dma fer le cavaller per ço que ell puga emitar als virtuofos actes de fon pare Guillem de Varoych; e fi ara hi va, tots los bons cavallers lo tindran per millor, e yo, qui tant he amat a fon pare en vida, tabe lo dech amar en la mort, car en aqueft mon james porti mes voluntat e amor a home nengu com a voftre marit, e ara en loch seu vull amar e honrar a fon fill, per ço com a prefent altre be no li puhc fer. Per q us pch e us confell, virtuosa coteffa, qus ne torneu dins la voftra ciutat, e quem dxeu aci vostre fill.-Per ma fe - dix la coteffa-, fenyor, voftre confell no em par bo ni bell per a mi. Vol me dar entendre voftra fenyoria que aquefta art de cavalleria es benaventurada? Ans vos dich que es prou defaventurada, dolorofa, trifta e de mal fervir. Si: voleu major fperiencia que de voftra fenyoria? Car ahir ereu fa e alegre, e ara vos veig prou trift, coxo e malalt, e trifts de aqlls que y dexen les perfones! E aço es lo quem fa a mi duptar dl meu fill, car fi yo era certa que no moris en les batalles o no fos nafrat, be feria conteta anas ab la fenyoria voftra; mas, qui es aquell qui mafegura los duptes de les batalles? Q la mia anima tremola d ftrema dolor, car lo feu animo es alt e generos que volra emitar los virtuofos actes de fon pare. Senyor, yo fe q fon molt grans los perills de les batalles e per ço la mia anima repos no pot haver; lo millor confell per a mi es que la altefa voftra me done mon fill, e vofaltres feu la batalla.Lo rey ab gran afabilitat dix:- Totes cofes ftan be en boca de dona. fenyora coteffa, no vullau en va defpendre voftres paraules; anau ab la pau de Noftre Fenyor, e tornau vos ne dins la voftra ciutat, que res no acabarieu.


Los parents d la coteffa e de fon fill la pregaren fen tornas e dexas alli fon fill, puix lo rey ne prenia carrech. Com ella veu q mes no fi podia fer, dix plorant.