Los fusellers

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
LOS FUSELLERS.\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el pie de página predeterminado de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 8 = 90
 \key c \major
 \time 3/4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
% \override Stem #'neutral-direction = #1
 \override Arpeggio #'positions = #'(-3 . 0)
% \override Score.FootnoteItem #'annotation-line = ##f
\override TupletBracket.bracket-visibility = ##f

}

right = \relative c'' {
 \global
 \autoBeamOff
 \stemDown
 \tupletUp
 e16^\markup{\italic Allegretto}^> e e e e8 g \tuplet 3/2 {f[^> e] d} \break
 c16^> c c c c8 e d4^> \break
 g,16^> c c c d8 d e c \break
 e16^>\( f e f e8 d c4\) ~ c r r \bar "|."
}

left = \relative c {
 \global 
 \stemDown
 \repeat unfold 2 {
 \repeat unfold 2 {<c e g>4} g16 b d g}
 <c, e g>4 <g b d g> c16 e g c
 <g c e>4 g16 b d g c, e g e ~ e4 r r
}

lletra = \lyricmode {
 Lo di -- a vuit de se -- tem -- bre
 del set cents no -- ran -- ta set
 se n'es sor -- tit á cam -- pa -- nya
 re -- gi -- ment dels fu -- se -- llers.
}

\score {
 \new StaffGroup \with {
    systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 0
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 150
 }
 \midi {
  \context {
   \Score
   midiMinimumVolume = #0.4
   midiMaximumVolume = #0.95
  }
  \context {
   \Voice
   \remove "Dynamic_performer"
  }
 }
}


Lo dia vuyt de Septembre—del setcents noranta tres,
se d' es sortit á campanya—regiment dels fusellers.

Un dia abans no martxaren—ja se varen despedir.
«Adeu noble Barcelona—per la fé aném á morir.

«Nos hem despedit del temple,-nos hem despedit dels sants,
que 'ns donguin favor y amparo-que som fills de cristians,

«Si torném á Barcelona—gran alegría tindrém;
saludém pares y mares—y tota la demès gent.

«¡Adeu, oh moll regalat!—¡Adeu platja divertida!
¡Adeu vell portal de mar!—¡Adeu rica vidrieria!

«¡Ay, adeu Barceloneta!—¡Adeu Ciutadela y Born!
¡Adeu noble Barcelona—la millor ciutat del mon!

¡Adeu rica argentería—y las voltas dels encants!
¡Tambè adeu pla de palacio-hont passejan tants martxants!

¡Adeu lo carrer del Carme—y 'l carrer del Hospital!
Y vos gloriòs Sant Llatzer—guardáunos de pendre mal.

Adeu, adeu carrer Ample—y carrer de la Mercé!
Adeu Rambla y Boqueria—hont tant passejat havém!

Adeu siáu, minyonetas—nosaltres ja se 'n aném
aquí quedará en Geroni—que ab ell vos divertiréu.»

Ja se 'n portan las banderas—pera defensar la fé,
totas ellas benehidas—al convent de la Mercé.

Fins á Matarò seguian—moltas donas que n' hi ha;
tota la nit no dormian—no feyan sino plorar.

Los uns ne tenian pares,—altres tenian mullers.
Plorant deyan las donzellas:—«Adeu siáu fusellers!»

Variants
Vers 50.

Altres tenian promesas—qu' es lo que ne senten mes.

 Entre 'l vers 36 y 'l 37 se hi acostuma posar aquesta cobla, que naltres hem tret per prosaica,

De las fondas y dels becos—tambè 'ns hem de despedir
los diners d' engantxament—los gastavam en rostits.

NOTA.

 Esta cansò fou composta quan la guerra de Espanya ab la república francesa. Guerra en la que jugaren un paper molt brillant los tersos que eixiren de Catalunya á las ordres del general Ricardos.