30 cançons populars catalanes/El Camp de Tarragona

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


EL CAMP DE TARRAGONA
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ \relative e'{
 \key a \major
 \time 3/8
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \autoBeamOff
 e8 a gis
 fis8[ gis] a \break
 b8[ cis] b
 a8[ gis] e
 e8 a gis \break
 fis8[ gis] a
 b8[ cis] b
 a4 gis8 \break
 fis8 gis a
 b4 b8
 e,4 fis8
 d4 e8 \break
 g8 g fis
 e4 r8
 e8 a gis
 fis4 gis8 \break
 fis4 gis8
 d4 e8
 g8 g fis
 e4. \bar"||" }
 \addlyrics {
  A -- llà_en el Camp de
  Tar -- ra -- go -- na
  si n'hi ha_un
  ar bre que_hi bro -- to -- na;
  quan l'ar -- bre_és verd, 
  l'om -- bre -- ta_és bo -- na, 
  quan l'ar -- bre_és verd, 
  quan l'ar -- bre_és verd, 
  l'om -- bre -- ta_és bo -- na, 
  quan l'ar -- bre_és verd.
 }
  
 \layout {
  indent = 15
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{}
}Allà, en el Camp de Tarragona,
si n'hi ha un arbre que hi brotona;
   Quan l'arbre és verd, l'ombreta és bona,
   quan l'arbre és verd.

Se n'hi ombreja una pastora,
i un frare blanc l'enseremona,
tantes li'n diu, la fa fellona;
s'arrenca el fus i la filosa,
li venta un cop a la corona
i la sang del cap a terra brolla.
— Ai, que n'has fet, falsa traidora!
Per tal pecat has d'anâ a Roma
a dî al Sant Pare que et perdone.
— Com hi aniré, jo tota sola?
L'un dia plou, i l'altre trona,
i l'altre cau pedra rodona.