La flor del llinet

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


LA FLOR DEL LLINET
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ \relative a' {
 \key f \major
 \time 2/4
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \partial 4
 \autoBeamOff
 \stemUp
 a8 bes
 a8 f g a \break
 \bar "||" \time 3/4
 bes8[ a] f4 \bar":|" f8 g
 \bar"||" \time 2/4
 a8. \stemDown c16 \stemUp a8 f \break
 g8. f16 e8 f
 g4 a
 f f8 g \break
 a8. \stemDown c16 \stemUp a8 f
 g8. f16 e8 f \break
 g4 a
 f^\fermata \bar"||"
    } 
 \addlyrics { 
  A l'hor -- ta
  me'n só bai -- xa -- da,
  u -- na lle -- bre_hi só_a -- ga -- fa -- da.
  La flor del lli -- net, la flor del lli -- net
  m'a -- gra -- da, la flor del lli -- net.
 }
 \layout {
  indent = 15
  ragged-last = ##t
  line-width = 100
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{}
}A l'horta me'n só baixada,
una llebra hi só atrapada.
 La flor del llinet,
 la flor del llinet m'agrada,
 la flor del llinet

La'n só cuita i empebrada,
tot tastant me l'he menjada
Què em dirà, la meva mare?
Bona escusa hauré trobada;
diré «— El gat se l'ha menjada.»
El gat no menja empebrada,
sinó ous i cansalada.
Al celler me'n só baixada,
una bóta só eixugada,
i una altra n'he començada.