La bona Mare de Déu

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


LA BONA MARE DE DÉU
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
global = {
 \partial 8
 \key f \major
 \time 2/4
 \autoBeamOff
}

veu = \relative a'{
 \global
 \tupletUp
 \stemUp
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 a16 bes
 \stemDown
 c8 c f e \break
 c4. a16 bes
 c8 c f e
 f8 c4 d16 e \break
 f8 e d c
 \stemDown
 a4 r8 a16 bes \break
 \stemDown
 c8 c c d
 es8 es \times 2/3 {d c bes}
 \stemUp
 a4 \stemDown c \break
 \times 2/3 {c8 d c} \times 2/3 {bes c bes}
 a4^\fermata r8 \bar "||"
}

lletra = \lyricmode {
 -A_on a -- neu, Ma -- re de Déu?
 a_on a neu tan a -- pres -- sa -- da?
 -A -- qui baix a_un po -- bla -- ró,
 que_u -- na dò -- na me_hi de -- ma -- na.
 Ai, que més ai!
 Dit -- xo -- sa la nit de Na -- dal!
}
\score {
 <<
  \new Voice = "veu" 
  { \veu }
  \new Lyrics \lyricsto "veu"
   { \lletra }
 >>
 \layout {
  line-width = 100

  \context {
   \Score
    \remove "Bar_number_engraver" 
    \override TupletBracket #'bracket-visibility = ##f 
    
  }
 }
 \midi {}
}


— Aon aneu, Mare de Déu?,
aon aneu, tan apressada?
— Aquí baix, a un poblató,
que una dòna me hi demana.
 Ai, que més ai!
 Ditxosa la nit de Nadal!

— No hi aneu, Mare de Déu,
que és una dòna molt rara.
— Amb ella vui anar jo;
tot lo món la desimpara. —
Quan ella ha arribat alli,
l'ha trobat desinfantada;
n'ha tingut un infantó
que en pareix l'estel de l'alba.
L'han portat a batejar
a les fonts de Santa Clara,
Sant Josep n'és lo padrí,
la padrina Santa Clara.
Quan han arribat allí
han trobat taula parada
del bon pa i del bon vi,
de regalos no n'hi falten.
Per allí passa un pastoret
que al coll porta la samarra.
— Pastor, lo bon pastoret,
voleu tocâ una sardana?
— No pot ser, Mare de Déu,

que en tinc sola la ramada.
— No la'n teniu sola, no,
prou la teniu ben guardada;
trenta tres àngels n'hi ha
que li donen la girada;
si d'aqueixos no n'hi ha prou,
també l'àngel de la guarda,
i també Sant Armingol
que n'era cap de ramada —
A dotze hores de la nit
lo pastoret ja finava,
los àngels li giren llum,
la Verge l'amortallava
Se le'n pugen dret al cel
amb gran canturia dels àngels