40 cançons populars catalanes/Els Segadors

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


ELS SEGADORS\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key d \major
 \time 3/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
 \override TupletBracket #'bracket-visibility = ##f
}

\score {
 \new Voice = "tema"
 \relative a' {
  \global
  \partial 4
  b8.^\markup{\italic{A poc a poc}} cis16
  d4. e8 cis d
  b2 d8. e16 \break
  fis4. fis8 a fis
  e4 d4 d8 e
  \bar"||" \time 2/4 
  fis8 g cis, d \break
  \time 3/4
  e2 cis 8 d
  e4 g fis8 e
  cis8[( d]) b4 \tupletUp \times 2/3 {b8^\f\( b b\)} \break
  b2 \tupletUp \times 2/3 {fis'8^\ff\( fis fis\)}
  g8. g16 g8 fis e fis \break
  cis4 d \tupletUp \times 2/3 {b8^\ff\( b b\)}
  b2\fermata
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  Ca -- ta -- lu -- nya, tri -- om -- fant
  tor -- na -- rà_a ser ri -- ca_i ple -- na!
  En -- dar -- re -- ra_a -- ques -- ta gent
  tant u -- fa -- na_i tant so -- per -- ba!
  Bon cop de falç!
  Bon cop de falç quan vul -- guin mou -- re bre -- ga!
  Bon cop de falç!
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}

Primera Variant

 Catalunya, triomfant
 tornarà a ser rica i plena!
 Endarrera aquesta gent
 tant ufana i tant soperba!
  Bon cop de falç!
Bon cop de falç quan vulguin moure brega!
  Bon cop de falç!
 
 Ara es hora, segadors!
 Ara es hora d'estâ alerta!
 Per quan vingui un altre Juny
 esmolem ben bé les eines!
  Bon cop de falç!
Bon cop de falç si·l blat ens volen pendre!
  Bon cop de falç!
 
 Que tremoli l'enemic
 en veient la nostra ensenya
 com fem caure espigues d'or,
 quan convé seguem cadenes.
  Bon cop de falç!
Bon cop de falç, defensors de la terra!
  Bon cop de falç!


Segona variant

 Catalunya, comtat gran,
 qui t'ha vist tant rica i plena!
 Ara 'l rei nostre senyor

 declarada·ns té la guerra.
Bon cop de falç, defensors de la terra!
  Bon cop de falç!
 El gran comte d'Olivar
 sempre li burxa l'orella:
 — Ara es hora, nostre rei,
 ara es hora que fem guerra
 contra tots els catalans. —
 Ja ho veieu quina n'han feta:
 seguiren viles i llocs
 fins al lloc de Riu d'Arenes;
 n'han cremada una iglesia
 que Santa Coloma·s deia;
 cremen albes i casulles,
 els calzers i les patenes,
 i el Santissim Sagrament,
 alabat sia per sempre.
 Mataren un sacerdot
 mentres que la missa deia;
 mataren un cavaller
 a la porta de l'iglesia,
 don Lluís de Furrià,
 i els angels li fan gran festa.
 El pa que no era blanc
 deien que era massa negre:
 el daven an els cavalls
 sols per assolar la terra;
 del vi que no era bo
 engegaven les aixetes:
 el tiraven pels carrers
 sols pera regar la terra.
 A presencia dels seus pares

 deshonraven les donzelles.
 En daven part al virrei
 del mal que aquells soldats feien
 — Llicencia·ls he donat jo
 molta més se·n poden pendre —
 A vista de tot això
 s'es esvalotat la terra.
 Entraren a Barcelona
 mil persones forasteres
 entren com a segadors
 com erem en temps de sega
 De tres guardes que n'hi ha
 ja n'han morta la primera
 en mataren al virrei
 a l'entrant de la galera,
 mataren als diputats
 i als jutges de l'Audiencia
 Anaren a la presó:
 donen llibertat als presos
 El bisbe ·ls va beneir
 amb la mà dreta i l'esquerra:
 — Ont es vostre capità,
 ont es la vostra bandera? —
 Varen treure·l bon Jesús
 tot cobert amb un vel negre
 — Aquí es nostre capità,
 aquí es la nostra bandera
 A les armes, catalans,
 que·ns han declarat la guerra! —