Presents de boda

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
PRESENTS DE BODA\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key d \minor
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  \partial8
  a16^\markup{\italic{Lleuger}} a
  d8 f e cis \break
  d8 a d16 d d d
  d8 c16 \stemDown b \stemUp a8 \stemNeutral b \break
  c8 a r8 a16 bes
  c8 d c16[( bes]) a[( g]) \break
  f4 g16 g g g
  a8 a16 a cis8 cis
  d4 r8
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  N'hi ha -- vi -- en tres ni -- ne -- tes,
  de la vi -- la són, de la vall d'Or -- di -- na,
  as -- se -- gu -- des en un banc,
  de la vi -- la són, de la vi -- la gran.
  
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
 Si n'hi havien tres ninetes:
de la vila són, de la vall d'Ordina,
 assegudes en un banc.

De la vila són, de la vila gran.
Totes tres s'enraonaven:
—Quan vindran nostres galants?—
Ja'n respon la més petita:
—El meu ne trigarà un any.—
Ja'n respon la mitjansera:
—El meu trigarà mig any.—
Ja'n respon la més grandeta:
—El meu no trigarà tant.—
Surt enfòra de la porta
i en veu venir son galant
amb dos criats, que camina
al costat del seu cavall.
—Què'm dueu de llunyes terres,
vós que n'haveu trigat tant?
—No't porto or ni't porto plata,
ni joies de diamants,
sinó una cinta brodada
que no l'han feta cristians,
sinó una mora molt jova
que hi ha treballat set anys.