Acord del Ple del Consell de 5 de novembre de 1982, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi de Cuartell per Quartell

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
ACORD de 5 de novembre de 1982, pel qual s’aprova el canvi de denominació
del municipi de Cuartell per Quartell.
Ple del Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 88, del 24 de desembre de 1982
 Baixa


  ACORD del Ple del Consell de 5 de novembre de 1982, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi de Cuartell per Quartell


 Atés l'expedient instruït per l'Ajuntament de Cuartell (València) per al canvi del nom actual pel de Quartell.

 RESULTANT que l'Ajuntament de Cuartell, en sessió plenària celebrada amb el quòrum legal el dia 29 d'abril de 1981, aprovà l'expedient instruït per a sol·licitar el canvi del nom actual pel de Quartell, per tal d'adequar el nom castellanitzat del municipi a la toponímia valenciana.
 RESULTANT que a l'expedient s'adjunta un estudi de la Universitat de València, Facultat de Filosofia, Departament de Lingüística Valenciana, abonant el canvi toponímic sol·licitat per l'Ajuntament.
 RESULTANT que fou demanat l'informe a què fa referència l'article 2.n del Reial Decret 695/1979, de 13 de febrer, de l'Excma. Diputació Provincial de València i a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, el dictamen de les quals fou favorable.
 RESULTANT que la tramitació d'aquest expedient ha acomplert tots els requisits prevists per les disposicions legals i reglamentàries.
 CONSIDERANT que la competència per a conéixer i, si s'escau, aprovar el canvi de toponímia sol·licitat és atribuïda al Ple del Consell, en virtut del que disposen els articles 1.2.3. del Reial Decret 695/1979, de 13 de febrer, en relació amb l'article 5.2.3. del Decret del Consell del dia 2 d'agost de 1979.
 CONSIDERANT que l'article 22 de la Llei de Règim Local i el 34 del Reglament de Població i Demarcació Territorial estableixen la possibilitat d'alterar els noms dels Municipis als Ajuntaments, mitjançant la instrucció d'expedient i la justificació dels motius que fonamenten el canvi.
 CONSIDERANT que l'article 303, b), de la Llei de Règim Local i l'article 3.r, 1, b), de la Llei 40/81, de 28 d'octubre, estableixen que per a l'alteració del nom dels municipis cal el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta legal de membres de la Corporació.

 CONSIDERANT que l'acord de l'Ajuntament, en Ple celebrat el dia 29 d'abril de 1981, fou adoptat per unanimitat, per tant amb quòrum superior a l'exigit legalment, i que consta, a més a l'expedient tramitat per la Conselleria, l'informe favorable de l'Excma. Diputació Provincial de València i de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
 ATESES les disposicions legals suara esmentades i les altres de general aplicació.
 El Ple del Consell, a proposta de la Conselleria de Governació, acordà per unanimitat aprovar el canvi de nom del municipi de Cuartell, de la província de València, pel nom de Quartell.
 València, 5 de novembre de 1982.

El President del Consell,
ENRIC MONSONÍS I DOMINGO

El Conseller d'Interior,
FELIP GUARDIOLA I SELLÉS


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)