Ball rodó

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


BALL RODÓ
 { \tempo \markup {\italic {Ben ritmat}} \time 2/4
   r4. g'8 c''8. c''16 c''8 c'' b'4 b'8
   b'8 \bar "|" \break a' a' g' f' e'4.
   d'8 c'8. d'16 e'8 f' \bar "|" \break g'4 g'8
   g'8 a' a' gis' gis' a'4 r4 \bar "|" \break 
   c''8. c''16 c''8 c'' b'4 b'8
   b'8 a' a' g' f' \bar "|" \break e'4 r4
   c'8. d'16 e'8 f' g'4 g'8
   g'8 \bar "|" \break a' a' gis' gis' a'4. \fermata
   
 }
 \addlyrics {
   Un ball ro -- dó dis -- po -- sen
   per a -- le -- grâ‿a Je -- sús
   de viu -- des i ca -- sa -- des,
   don -- ze -- lles i bar -- buts.

   To -- ca la que vul -- gues,
   que tot ho en -- ten -- drem;
   to -- ca la que vul -- gues,
   que tot ho ba -- lla -- rem.
 }

Un ball rodó disposen
per alegrâ a Jesús
de viudes i casades,
donzelles i barbuts.

 Toca la que vulgues,
 que tot ho entendrem;
 toca la que vulgues,
 que tot ho ballarem.

Unes viudes ballen,
fan un ball rodó:
ballen la Xacona
i el Canari bo.

Unes viudes ballen,
rossegant els peus:
a Jesús festegen
i el pare Josep.

També n'han tret dança
quatre o cinc barbuts
per concloure'l marro
i alegrâ a Jesús.