Ban de proclamació de la II República a València

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Al Poble Valenciá:

La Nació, soberana per fí, ha implantat la República; es dir, el Govern del poble per el poble mateix. A tots, pues, interessa que el Régim naixent entre tan unánimes manifestacions de adhesió i entusiasme, adquirixca des del principi el més alt prestigi i autoritat. Que ni el desorde, ni la indisciplina, ni el delit, ni les persecucions mancillen la purea del seu orige. La República es concordia, pau i justicia per a tots els espanyols, i per aixó confiem que tots, fins els adversaris d' ahir, s' erigixquen en entusiastes defensors seus.

No hi ha, pues, des d' este moment, atre autoritats legítimes que les naixendes de la voluntad soberana del poble: la Junta Provisional Republicana i els Ajunstaments en totes les ciutats, pobles i viles de la terra valenciana.

Vos advertim d' este gran aconteiximent i vos diem: ¡Tota Espanya confía en que el poble valenciá cumplixca amb el seu alt deure i es fasa digne de la soberanía amb la que des d' este moment entra en la Historia!

Per al inmediat cumpliment d' estos fins, s' ha constituit la Junta Provisional Republicana, que asumix des d' este moment l' autoritat necessaria per al manteniment de l' orde i garantir el cumpliment dels servicis públics, fins que els nous poders s' organisen i comencen la seua actuació.

A eixe efecte, ha adoptat els siguients acords:

Primer: Que totes les manifestacions de pública satisfacció es realisen en mig de la major pau, orde i respecte per a les persones.

Segon: Que els ciutadans, colaborant amb la Junta Provisional Republicana, impedirán tot excés o atac contra la propietat, els establiments bancaris i els llocs consagrats al culte de les religions.

Tercer: Els ciutadans deuen confiar en el Govern Provisional de la República que está en funcions des del 15 de Decembre últim, i obedir els seus acords fins que s' haja constituit i afiansat definitivament la prosperitat de la República Espanyola.

La República ha sigut implantada per la vía legal, donant al mon un eixemple únich en la Historia. Que la seua defensa i consolidació siguen també únics eixemplars per a bé de tots i prestigi de la República en Espanya.

Valencia 14 de Avril de 1931. 

La Junta Provisional Republicana: Sigfrido Blasco Ibañez, Mariano Gómez, Vicent Marco Miranda, Ricard Samper, Faustí Valentín, Joan Bort, Fernando Valera, Juli Just, Pedro Vargas, Francesc Sanchis y Joan Pascual Leone.