Cántichs/Goigs de Sant Pere Claver

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaGOIGS

DE SANT PERE CLAVERPUIX lo cel vos ha enviat
com un altre Xavier:
Gloriós Pere Claver,
daunos vostra caritat.


 En ton cel, Iglesia santa,
Quin sol brilla tan hermós;
sa llum pura y clarejanta,
¡oh Claver, la llansau vos!
¡Gloria á Dèu, que bondadós
aqueix astre 'ns ha enviat!
Gloriós Pere Claver,
daunos vostra caritat.


 De la terra catalana
vos nasquereu en lo cor,
de familia cristiana;
tal es l' arbre, tal la flor.
Tu ets, Verdú, lo gerro d' or
d' aqueix Lliri immaculat:
Gloriós Pere Claver,
daunos vostra caritat.


 Son cor d' ángel veu María
y del seu amor l' umplí;
y, dantlo á la Companyía,
Fésmen, diu, un serafí;
per mirall se 'l escullí
lo meu Fill crucificat:—
Gloriós Pere Claver,
daunos vostra caritat.


 Fill d' Ignasi, un jorn visita,
Montserrat, ton camaril,
á la Reyna que hi habita
¡qué la 'n troba de gentil!
A sos peus se postra humil,
mes l' humil será exaltat:
Gloriós Pere Claver,
daunos vostra caritat.


 Transportat á l' alta Gloria,
un trono Rodríguez veu:
—En eix trono de victoria
¿quí hi seurá? demana á Dèu.

—Hi seurá 'l Deixeble teu,
que á tal premi está cridat:—
Gloriós Pere Claver,
daunos vostra caritat.


 Ja l' América us demana
per posarvos en son cor,
flor hermosa catalana,
del jardí del Salvador.
Tot un mon corre al olor
de la vostra santedat:
Gloriós Pere Claver,
daunos vostra caritat.


 Negres l' Africa li envia,
l' Assia turchs á convertir,
cors malalts de l' heretjía
li dará Europa á guarir.
Fa l' América florir
son ardent Apostolat:
Gloriós Pere Claver,
daunos vostra caritat.


 Per salvar los pobres negres
vos heu fet lo seu esclau;
de sos cors tristos ó alegres
vos, Claver, teniu la clau:
¡quánts cents mil ne batejau,
que al infern n' heu arrancat!
Gloriós Pere Claver,
daunos vostra caritat.


 En les llagues canceroses
vostre llavi s' imprimí;
les llagues vos eran roses,
l' hospital vostre jardí.
Al que 's pert obriu camí,
dau consol al desterrat:
Gloriós Pere Claver,
daunos vostra caritat.


 Cartagena commoguda
cridá un dia: ¡'L Sant se mor!
tot en ella en dol se muda;
sa alegría en greu tristor.
Vos pujau al trono d' or
á Rodríguez revelat:
Gloriós Pere Claver,
daunos vostra caritat.


 Vostres mans tot mal guarian,
lo vinent vostre ull preveu,
del sepulcre 'ls morts sortian
cridats per la vostra veu;
fins lo vostre vell manteu
maravelles mil ha obrat:
Gloriós Pere Claver,
daunos vostra caritat.


 Vos á tots los que pateixen
los teniu en vostre cor,
y als que ingrats vos aborreixen
los amau ab mes amor.

Lliurau lo cos de dolor
y l' ánima de pecat:
Gloriós Pere Claver,
daunos vostra caritat.


 A dos mons il-luminareu;
un y altre us volen seu:
á dos segles admirareu,
¡tal virtut vos doná Dèu!
¡Per l' escala de la creu
cel amunt quánt heu pujat!
Gloriós Pere Claver,
daunos vostra caritat.


 Nostra Espanya en vos espera
Catalunya mes de cor;
prega á vos la terra entera,
dels esclaus deslliurador.
Del dimoni sou terror,
de Jesús, fidel Trasllat:
Gloriós Pere Claver,
daunos vostra caritat.