Cántichs/La Gloria

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
LA GLORIA
 Mon cor vos somia
 ¡mes ay! que no us té:
 Ay, quin será 'l dia,
 Jesús, que us veure.

I.

 Les ditxes al mon
 s' hi donan á gotes;
 allí 's beuen totes
 com aygua en la font;
 un raig ne voldria,
 un riu ne tindré:
 Ay, quin será 'l dia,
 Jesús, que us veure.


II.

 Allí á Jesucrist
 veuré cara á cara,
 l' aurora mes clara
 que 'ls Àngels han vist;
 l' aurora es María,
 lo sol es mon Bé:
 Ay, quin será 'l dia,
 Jesús, que us veure.
 

III.

 ¡Per l' olfat qué olor,
 pels ulls qué hermosura,
 pel gust qué dolsura,
 qué vida pel cor!
 ¡quin riu d' alegría,
 quin mar de plahè!
 Ay, quin será 'l dia,
 Jesús, que us veure.

IV.

 Allá no hi ha nit,
 sempre es dia clar,
 podent contemplar
 á Déu fit á fit:

 sol sempre al mitx-dia,
 cel sempre seré:
 Ay, quin será 'l dia,
 Jesús, que us veure.

V.

 Hi cantan los Angels,
 hi cantan y sonan;
 hossannes entonan
 Serafins y Arcángels;
 suau melodia
 també hi cantaré:
 Ay, quin será 'l dia,
 Jesús, que us veure.

VI.

 L' arbre de la vida
 ple de fruyts y flor
 omplirá 'l mèu cor
 d' un goig sense mida;
 ¡ab quina alegria
 son fruyt culliré!
 Ay, quin será 'l dia,
 Jesús, que us veure.


VII.

 Les Verges son lliris,
 los Mártirs son roses,
 que fa mes hermoses
 la sanch dels martiris.
 En sa companyia
 vull florir també:
 Ay, quin será 'l dia,
 Jesús, que us veure.

VIII.

 Plorant de tristor
 miro les estrelles,
 que derrera d' elles
 está 'l mèu Amor.
 Flor de setelía,
 ¡quánt te culliré!
 Ay, quin será 'l dia,
 Jesús, que us veure.

IX.

 Trayeume, oh Espós,
 d' aqueix mar de penes,
 trencau les cadenes
 que 'm privan de Vos.

 Dolsa patria mia,
 ¡quánt hi entraré!
 Ay, quin será 'l dia,
 Jesús, que us veure.