Cançó de la cuina per saltar a corda

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Cançó de canalla per saltar a corda, d'abans de la guerra, recordada d'haver-la cantat l'any 1936 per les germanes Assumpta i Pilar Faura i Pujol.

Déu vos guard! És aquí on fan comèdia?
No senyor, és una casa de dispesa.

Si voleu entrar a la cuina
us farem un requisit
us farem una truita amb ceba
que us en llepareu els dits.


     { \time 4/4
c'4 e' g' r8 g'16 g' g'8 g' g' g' a'4 g'8 r8  
c'4 e' g' r8 g'16 g' g'8 g' g' g' a'4 g'16 r16 \bar "'" \noBreak
d'16 e' f'8 f' e' d' g' g' r8 \bar "'" \noBreak
d'16 e' f'8 f' e' d' g'4 r8   \bar "'" \noBreak
d'16 e' f'8 f'16 f' e'8 d' g' g'  
g'8 a' g' f' e' d' c'4 r4
}
\addlyrics { 
Déu vos guard! És a -- quí on fan co -- mè -- dia?
No se -- nyor, és‿u -- na ca -- sa de dis -- pe -- sa.
Si vo -- leu en -- trar‿a la cui -- na
us fa -- rem un re -- qui -- sit
us fa -- rem u -- na trui -- ta‿amb ce -- ba
que‿us en lle -- pa -- reu els dits
}