Cançó nova

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaCANÇÓ NOVA
 { \key g \major \tempo \markup {\italic Moderat}
   \time 3/4
   r2 r8 d'8 g' g' g'4 b'8 a' \bar "||" \break \time 2/4 g'8   % Una cançó ...
   \bar "'" % pausa de respiració
   a'8 b' ( c'') \bar "||" \time 3/4 d''4 d''4 c''8 b' \bar "|" \break c'' a'4  % no hi ha molt ...
   \bar "'" % pausa de respiració
   a'8 b' c'' \bar "||" \time 2/4 d''4 c''8 b' a' ( c'')    % d'una minyona ...
   \bar "'" % pausa de respiració
   b'8 a' \bar "||" \break \time 3/4 g'4 b'4 b'8 g' fis' g'8~ g' r8   % dins Banyuls aposentada
   g'8 a' \bar "|" \break b' ( c'') d''4 c''8 b'8 \bar "||" \time 2/4 a'8 % Bon amor ..
   \bar "'" % pausa de respiració
   c''8 b' a' \bar "|" \break g'4 b'8 g' \bar "||" \time 3/4 fis' g'~ g'4 \fermata r8 \bar "||"
 }
\addlyrics { 
   U -- na can -- çó vull can -- tar,
   no hi‿ha molt que n'és dic -- ta -- da,
   d'u -- na mi -- nyo -- na que hi‿ha
   dins Ba -- nyuls a -- po -- sen -- ta -- da.
   Bon a -- mor a -- déu si -- au, 
   co -- lor de ro -- sa i gra -- na.
 }

Una cançó vui cantar,
no hi ha molt que s'es dictada,
d'una minyona que hi ha
dins Banyuls aposentada.
N'es filla de bona gent,
de bon pare i bona mare.
Un dia jo l'encontrí
més avallet de Sant Llatzer.
Jo li dic:—Que Déu te guard,
rosa fresca i colorada.—
Ella'm diu:—Adéu, clavell
cullit a la matinada.
—Llicencia us vui demanar
per dir-vos quatre paraules.
Si us volieu casâ amb mi
us faria demanar-vos.
—No pot ser, lo jovenet,
que'n só massa jova encara.—
Quan el jove sent això
en terra va caure en basca.
—Aixequeu-vos, jovenet:
no perdeu les confiances,
que, si jo'm tinc de casar,
sereu vós i no cap altre;
que me'n volen fer ser monja
d'un convent que a mi m'agradi,
del convent de Sant Geroni,
de Sant Pere o Santa Clara.
Santa Clara es un convent
que té gran anomenada.