Cansons de la terra - Volum I/Isabel

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaISABEL.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key bes \major
 \time 4/4
 \partial2
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 d8 d d d \break
 g2 bes8 c d c
 \stemUp bes4_\( a8\) r \stemNeutral c c c bes \break
 g2 f8_\( g a g\)
 e4^\( d8\) r f f f f \break
 g2 f8_\( g a g\)
 e4^\( d4\)
 \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esqA = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 \repeat unfold 2 {d8 r}
 \repeat unfold 3 {d16^( es d cis) d8 d8\rest s2}
 g4 f8 d\rest d r d r
 e16^( dis e f) e8 d\rest s2
 g4 s
}

esqB = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 d8[ c] bes[ a]
 \repeat unfold 2 {g8[ g] g s <g d'> d'\rest q d\rest}
 g,8[ g] g s <a d> d\rest <a f'> d\rest
 a16^( cis b a) d8 s d[ cis] b[ a]
 g8[ g] g s <a dis> d\rest <a f'> d\rest
 a16 cis b a <d f>4^\fermata
}
esq = <<\esqA\\\esqB>>
%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 Dot -- ze ca -- va -- llers
 dot -- ze ca -- ma -- ra -- das
 son a -- nats á Tremp
 á ro -- bá_u -- na da -- ma,
 son a -- nats á Tremp
 á ro -- bá_u -- na da -- ma.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {s}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {"AND QUASI" ALLEGRETTO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 35
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}


Dotze cavallers—dotze camaradas
son anats á Tremp—á robá' una dama:

quan ne son á Tremp—sola l' han trobada
sola en un balcó—qu' á la fresca estava.
—Senyora Isabel—¿ha sopat encara?
—No per cert senyors—que no tinch pas gana.
Mon pare no hi es—ni tampoch ma mare,
son al Aragó—que volen casarme
ab un mal vellot—que á mi no m' agrada.
—Senyora Isabel—ha de ser robada
á la mitja nit—ó á la matinada.
—Robada serè—si 'l lladre m' agrada.
A la mitja nit—sent soroll per casa.
—Deixáume vestir—que estich despullada.
Ja l' agafan dos—un per cada banda;
ab escala d' or—ja l' han devallada;
ab un cavall blanch—se l' han emportada;
ab capa de seda—la n' han abrigada,
y ab un mocador—li han tapat la cara
perqué no la vejin—son pare y sa mare.
Quan son á cavall—encontran son pare.
—¿Qui n' es eixa dama—que va tan tapada?
¿que 'n tè pòr del sol—ó de la rosada?
—No tè pòr del sol—ni de la rosada,
sino del ayret—que 'n talla la cara.
Un xich mes avall—troba sa germana.
—¿Qui n' es eixa dama—que va tan tapada?
que 'n tè pòr del sol—ó de la rosada?
—No 'n tè pòr del sol—ni de la rosada

sino del ayret—que 'n talla la cara.
Al ser mes enllá—ne troba á sa mare.
—¿Hont vas Isabel?—¿hont vas desditxada?
Baixa de cavall—y anémsen á casa,
demá á missa irás—ben acompanyada,
lo patge al costat—com toca á una dama

NOTA.

Cada cop que 's comensa la tonada se tè que tornar á dir la lletra del vers darrer.