Maria

De Viquitexts
(S'ha redirigit des de: Cansons de la terra - Volum I/María)
Salta a la navegació Salta a la cercaMARÍA.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key d \major
 \time 6/8
 \partial8
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 \stemUp
 \once \override PhrasingSlur #'control-points = #'((1 . -3) (10 . -3) (-2 . 6) (40 . 3))
 fis8_\(
 \stemDown
 b8 ais b d4 cis8\) \break
 b4.^\( \stemUp fis8\) r fis8
 \stemDown b8^\( ais b d4 cis8
 \stemUp fis,4.\) r4 fis8 \break
 b8 a fis d4 fis8
 \stemDown
 b4.^\( \stemUp a8\) r fis \break
 b8^\( ais b d4 cis16[ b]
 ais4.^\fermata\) \bar"||" r4 fis8
 b8 a fis r4 fis8 \break
 b4. a4^\fermata fis8
 \once \override PhrasingSlur #'control-points = #'((0 . 0)(5 . -4)(12 . -4) (18 . 0))
 b8_\( ais b <fis d'>4\) <e fis cis'>8 <d fis b>4.^~ q4 \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 \stemDown
 r8
 <b d>8^\( fis' b\) <b, e>^\( g' ais\)
 \repeat unfold 3 {<b d>8^\( fis b\)}
 <eis, g!>^\( b' cis\)
 \repeat unfold 2 {fis, ais cis}
 <d, fis>8^\( a' d\) <b, fis'>^\( b' d\)
 <a, a'>8^\( b' d\) <d, fis>^\( a' d\) \break 
 <<
  {g,4. g4.}
  \\
  {b8^\( d g\) b,8^\( d eis\)}
 >>
 
 <fis, ais d fis>4. r4 r8
 <d fis>8 a' d <b, fis'> b' d
 <g,, g'>8^\( b' d\) <d, fis a d>4 r8
 <<g4.
  \\
  {b8^\( d eis\)}
 >>
 <fis, b d>4^\( <fis ais>8\)
 b^\( fis d b4\)
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 N'hi_ha -- vi -- a tres ger -- ma -- ne -- tas
 to -- tas tres dins d'un jar -- di,
 to -- tas sal -- tan, to -- tas ba -- llan,
 la mes gran ja'n fa_un sus -- pir.
 Per un'al -- tra de mon -- ta -- nya
 lo meu a -- mor me_ha tra -- hit!
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s8^\markup{\italic{con espresione dolorosa}}
 s4.*11
 s8. s16 s8^\p
 s8 s8^\markup{\italic{cresc.}} s2
 s4. s4.^\markup{\italic{Tornada}}
 s2.
 s4. s8. s16 s8^\p
 s8^\< s8\! s32
 s16^\markup{\center-align \italic{morendo}} s32
 s4^\> s8\!
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {
 s8
 s4.*5
 s4_\< s8\!
 s2.*3
 s2._\p
 s2.*3
 s4_\p_\< s8\! s4._\> s8\!
}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ANDANTE}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 130
 }
 \midi {}
}


N' hi havia tres germanetas — totas tres dins d' un jardi,
totas saltan, totas ballan, — la mes gran ja 'n fa un suspir.
 Per un' altra de montanya
 lo meu amor me ha trahit!
—¿Perqué suspiréu María? — ¿Perqué feu tan gran suspir?
—Encenéume 'l candelero — que me 'n vull aná' á dormir.
 Per un' altra de montanya
 lo meu amor m' ha trahit!
Escala amunt s' enfilava, — tot pujantla ab gran fatich;
al sé' al entrant de l' arcoba — un infant ja n' ha parit.
—Ay! fill meu de mas entranyas — dígasme d' hont has eixit,
si te 'n dono la mamella — no 'n trobarè pas marit,
si te encarrego á una dida — ne serás mal assistit,
si te 'n tiro á la riera — no hi haurá cel pera mí.
Lo fill del rey s' ho escoltava — passejantse pèl jardí.
—Donáuli vos la mamella — que ja trobaréu marit,
de cent homes que tinch d' armas — triaréu lo mes bonich
y si cap d' ells vos agrada — vos ne casaréu ab mí,
que 'n tinch la dona malalta — y s' acaba de morir
y si Deu no me la mata — ja la faré jo morir.
La María que l' escolta — ja me li respon aixís:
—Ay traidor, déixala viure — mateix farias ab mi.
 Per un' altra de montanya
 lo meu amor m' ha trahit!

NOTA.

Tenim de lo mateix cant una altra versiò que diu:

Un dia eran tres ninetas — totas tres filavan lli;
totas cantan y s' alegran, — la Clareta res no diu.
—¿Perqué no cantas Clareta? — No solias ferho aixis.
—Si no canto ni m' alegro — es perqué tinch lo cor trist:
encenéume 'l candelero — que me 'n vull anár al llit.
A l' entrada de la cambra — Dèu l' ha lliurada d' un fill.
— Ay fill meu de mas entranyas — ni may que jo t' hagués vist!
si jo mateixa te 'n crio — no 'n trobarè pas marit.
Lo rey s' estava en finestra — y tot aixó ho ha sentit.
—Criáusel, criáusel Clara — que no 'us faltará marit.
Ara venen mas armadas — y 'us lo triaré bonich,
y si cap no vos agrada — jo serè 'l vostre marit.
Las armadas son vingudas — y ella n' ha trobat marit.