Corrandas

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
CORRANDAS.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key c \major
 \time 2/4
 \partial8
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 \stemNeutral
 \repeat unfold 2 {e16 f
 g8. g16 g8. a16
 \stemDown
 a8.^>\( g16\) c8. b16
 \stemNeutral}
 \alternative {
  { g8._\( a16\) f8. g16 e4 r8}
  {\stemDown g8.^\( g16\) \stemUp f8.\( f16\) e4 r4}
 }
 \bar"|."
  
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 \stemDown
 % La música comença aquí.
 r8
 \repeat unfold 2 {
  \repeat unfold 4 {<c e g>4}
  <b d g>4 <g b d g>}
 \alternative {
  {\repeat unfold 2 {<c e g>}}
  {<c e g>8 <e g c> <c e g> r}
 }
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 De can -- sons y de fo -- lli -- as
 vos ne can -- ta -- rè deu mil
 que las por -- to_á la but -- xa -- ca
 en -- fi -- la -- das ab un fil.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 \override DynamicTextSpanner #'style = #'none
 s8^\p
 s4 s8.^\cresc s16
 s2 s2^>
 s4. s8^\p
 s2
 s4 s4^>
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {
 \override DynamicText #'transparent = ##t
 s8_\p s2 \break
 s2*2 \break
 s2*2 \break
}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ALEGRETTO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}

b|center]]


 De cansons y de follías
vos ne cantarè deu mil
que las porto á la butxaca
enfiladas en un fil.

 Allá dalt de la montanya
n' hi ha un pi que n' es novell
y que fa las pinyas verdas,
y á cada pinya un clavell.

 Ne tens la cara picada
com un cel qu' está estrellat,
á cada pich una rosa
florida del mes de Maig.

 A ta porta hi planto un pí
y á ta finestra una parra
perque lo sol no mustigui
las dos rosas de tas galtas.

 ¿Lo teu pare es mercader?
Donchs que s' en vaji á la plassa
á mercarte un casament,
perque mira, 'l temps ja passa.

 Vostra mare es una rosa,
vostre pare es un roser
y vos sou la poncelleta
que algun dia cullirè.

 Antonet, la rosa blanca
procúrala ben guardar
que 'l roser qu' ha fet aquesta
cap mes d' altre ne fará.

 Prou s' ho pensava la tonta
que de celos me moria;
qui d' amor no n' ha tingut
may pot de celos morirse.

 Si voléu ballar corrandas
veniu al nostre carrer
que las xicas s' enamoran
dels fadrins que ballan be.

 Si jo ne fos lo cordò,
lo cordò de ta cotilla,
coneïxeria 'ls intents
que dins de ton cor anihuan.

 La vila de Sant Martí
rodona com una poma,
las carreteras hi van
de Madrit á Barcelona.

 A Guimerá ne son guapas,
á Ciutadilla no tant,
á Roca-llaura froment,
á Bell-tall la flor del ram,
á Glorieta bon blat,
á Passaman esporgueras,
y á la Pobla de Ferrant
hi ha 'l floret de las donzellas.

 Vostra mare es una esglesia
vostre pare es un altar
y vos sou una relliquia
que la voldria adorar.

 La teua llenga n' es gel
y los teus ulls ne son foch;
per ço al mirarme 'm das vida,
per ço al parlarme 'm das mort.

 María al anar á missa
gira la cara al fossar,
que d' aquells quans pams de terra
mes de deu t' han de besar.

 —Moreneta la 'n festejo
mon amich que me hi dihéu?
—Tambè n' era moreneta
la Verge Mare de Deu.

 Ay, pares que teniu fillas
procuréulas de casar,
que mentras ne son donzellas
son vidre que 's pot trencar.

 Cara de color de rosa,
company del meu aymador,
si 'l veus digas que ab mi pensi
com ab ell hi penso jo.

 Algun dia jo 'm pensava
que tot lo mon era pla
y ara he vingut á comprendre
que moltas costas hi ha.

 Carrè' amunt y carrè' avall
ne passan tres cadarneras.
¡Tan-de-bo ne volguès Deu
que totas tres fossen mevas!

 Perdihueta joganera,
que cantáu dalt de la serra,
si ne baixéu á la plana
molts cors estarán alegres.

 Montanyas de Montserrat
tot lo dia hi toca 'l sol
pera fer tornar morenas
las noyas de Monistrol.

NOTA.

 La major part d' aqueixas corrandas son satirícas y burlescas. Generalment lo poble sols se 'n serveix per motejar algú ó per fer riure. Per ço es cosa que costa molt l' arreplegarne que, com las que acabem de posar per mostra, sian dignas de ser conservadas y tingan un verdader fons de poesía.
 La tonada ab que acompanyém las presents es una de las moltas tonadas ab que 'l poble las canta. Una mateixa lletra la entona ab cinquanta tonadas si convè: fins n' hi ha que ni tan sols las cantan y que's reduheixen à dirlas parladas.